top of page

Sosyal Medya mesaj ve yazışmalarının delil niteliği ile ilgili Yargıtay Kararı


Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tarih: 15.02.2016 Esas: 2015/14813 Karar: 2016/2351 sayılı kararında sosyal medya (facebook) mesajlaşmalarının ve yazışmalarının delil olma niteliğini tartışmış ve Yüksek mahkeme bu mesajların delil olarak kabulünün gerektiği yönünde karar vermiştir. Yargıtay Kararının tam metni aşağıdadır.İtirazın İptali – Borcu Kabul Anlamında Açıklama İçeren Sosyal Medya Mesajı HMK’nun 199. Maddesi Kapsamında Belge Niteliğinde Kabul Edilmelidir.


Özet:

Dava, itirazın iptali talebine ilişkindir. Borcu kabul anlamında açıklama içeren sosyal medya mesajı, HMK’nun 199. maddesi kapsamında belge niteliğinde kabul edilmelidir. Davalı, anılan mesajların kendisi tarafından çekildiğini inkar etmediği gibi akdi ilişkiyi de inkar etmemiştir. Davalının borcu açıkça kabul ettiği dikkate alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –


Davacı vekili, taraflar arasında ticari ilişki olduğunu, davalının fatura bedelinin bir kısmını ödediğini, bakiye alacağın tahsili amacıyla başlatılan takibin davalının itirazı üzerine durduğunu ileri sürerek, itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, faturada müvekkilinin imzasının bulunmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı asil duruşmada, malların teslim edilmediğini, ……… mesajlarının kendisine ait olduğunu, mesajlarda geçen 11.000,00 TL’den borçlu olduğunu kabul yönünde beyanının bulunmadığını, davacının alacağını mahkemede ispatlaması halinde ödeyeceğini söylediğini beyan etmiştir.

Mahkemece toplanan delillere göre; dava konusunun miktarı itibariyle davacının teslim olgusunu kesin delille ispatlaması gerektiği, bu nitelikte bir delil bildirmediği, yemin teklifinde de bulunmadığı, davacının teslim olgusunu kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


Davalı tarafça gönderilen 01.11.2013 tarihli ………. mesajlarında davalının “11.000,00 TL’lik borcuma ödeme planı çıkarsınlar ve ben de ödemeye başlayayım.” şeklindeki beyanları açıkça borcu kabul anlamında yorumlanmalıdır. Davalı anılan mesajların kendisi tarafından çekildiğini inkar etmediğine göre 6100 sayılı HMK’nun 199. maddesi anlamında belge niteliğinde kabulü gereken mesajlar doğrultusunda akdi ilişkiyi de inkar etmeyen davalının borcu açıkça kabul ettiği gözetilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 15.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

491 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI

24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanun ile düzenlenen “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı”; hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki h

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

1-) AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ A- TANIMI Tanımı : Avukatlık sözleşmesi avukatlık vasfını kazanmış bir meslek mensubunun, hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, her tür hukuk

Kommentare


bottom of page