top of page

2b Arazilerinin hukuki durumu, hak sahipliği, satışı ve kiralanması işlemleri

Ormanlar, sadece ait oldukları ülkelerin ormanları olmayıp tüm insanlığın ortak malı olarak kabul edilmektedir. Ormanların korunması geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması ancak hukukla mümkündür.


Ülkemizde kurumsal bir şekilde ormanların korunması cumhuriyet dönemiyle başlanmıştır. 1937 yılında 3116 sayılı orman kanunu çıkarılmıştır. 1945 yılında çıkarılan kanunla da mülkiyet konusu halledilmiş ve tüm ormanlar devletleştirilmiştir. Anayasanın 169. maddesine göre devlet ormanları korumak ve sahalarının genişletilmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devler ormanları kanununa göre, devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.

2B ARAZİSİ NEDİR?

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler.


31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz. Bu şekilde orman arazisi dışına çıkarılan taşınmazlar 6831 sayılı orman kanununun 2. maddesinin B bendinde düzenlenmiştir.


Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler devlete ait ise hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz name müesseselerine aitse bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır.


2B ARAZİSİ ÜZERİNDE HAK SAHİPLERİ KİMLERDİR?

6292 sayılı kanunun 6. maddesinde hak sahiplerinin kimler olduğu belirlenmiş ve satış usulüne uygun esaslar düzenlenmiştir. 2B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre;


Bu taşınmazların 31/12/2011 tarihinden önce kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler.


1. fıkrada bahsedilen kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler bu kanuna göre hak sahibi sayılır.


Hak sahiplerinden birinci fıkra kapsamında olanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, ikince fıkra kapsamında olanlar ise, güncelleme listelerinin tescil edildiği veya kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren 8 ay içinde idareye başvurarak bu taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını isteyebilirler. Hak sahiplerine doğrudan satılacak taşınmazlarda satış bedeli, rayiç bedel üzerinden hesaplanır.

2B ARAZİLERİNİN RAYİÇ BEDELİ İLE SATIŞ BEDELİ NASIL HESAPLANIR?

Rayiç bedellin hesaplanması 6292 sayılı kanunun 2. maddesinin g bendinde düzenlenmiştir.


Hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli; dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde ellisi, fazlası ile rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanır.

HAK SAHİBİ 2B ARAZİSİNİ SATIN ALMA PROSEDÜRÜ NEDİR?

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde ilgili kuruluşlarca ilgili süreçlerin tamamlanmasına müteakip satış işlemlerine başlanılacaktır.


2B arazilerinin satın alınması için defterdarlık, Ziraat Bankası şubeleri veya mal müdürlüklerine başvurulur. Bunu yanı sıra 2B arazisi satın almak isteyen kişiler Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı şubelerinden de başvurularını yapabilirler.


2B arazisi başvurusu için gerekli olan belgeler şu şekilde sıralanıyor:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  • Başvuru dilekçesi,

  • Başvuru bedeli makbuzu,

  • Tüzel kişiler için ise yetki belgesi,

  • Mirasçılardan vesaret ilamı.

6292 sayılı kanunda hak sahibi şartlarını taşıyan kişinin 2B arazisini satın alabilmesi için ilk önce yapması gereken şey kanunda idareye başvuru süresi olan işbu kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay olan süreye uymaktır. Kanunun 6. Maddesinin 16. Fıkrasına göre ilgili idareye başvuru süresi iki katına kadar çıkartılabilmektedir.


İlgili idareye başvurulduğunda 2B arazisi belediye ve mücavir alan civarında ise 2000 TL belediye ve mücavir alan dışarısında ise 1000 TL başvuru ücreti alınmaktadır. Hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.


Hak sahiplerinden birinci fıkra kapsamında olanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, ikinci fıkra kapsamında olanlar ise, güncelleme listelerinin tescil edildiği veya kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren sekiz ay içinde idareye başvurarak, bu taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını isteyebilirler.

2B ARAZİSİ SATIŞ BEDELİ ÖDEME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Başvuru süreleri bittikten sonra sonuçlar en fazla 6 ay içerisinde araziyi almak isteyenlere bildirilecektir. Takdir edilen satış bedelleri ilgili idarece satın almak isteyen hak sahibine satış bedelinin tebliğ edilmesinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemeyeceği gibi dava da açılamaz.


Satış bedeli olarak ise rayiç bedeli olan piyasa değerinin %70’in ödemek zorundadırlar. Satış bedeli taksitli ya da peşin olarak ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde %20 oranında indirim yapılır. Takdir edilen satış bedelinin en az yarısının peşin olarak ödenmesi halinde; satış bedelinden %10 oranında indirim yapılmaktadır.


2B ARAZİLERİ 3. KİŞİLERE DEVREDİLEBİLİR Mİ?

Hak sahibi olan kişi 4 Temmuz 2012 tarih ve 345 numaralı emlak tebliğine göre hak sahipliği sıfatını noter huzurunda düzenlenecek bir muvafakatname ile başkasına devredilebilmektedir.

2B ARAZİLERİNİ KİMLER KİRALAYABİLİR?

  • Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde/ mahallede ikamet edenler,

  • Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az üç yıl süreyle o köyde/mahallede ikamet edenler,

  • Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde/mahallede ikamet etmeyen, topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilebilir.

2B ARAZİLERİNİN KİRA BEDELİ NASIL BELİRLENİR?

Hazine taşınmazlarında tarımsal üretim amacıyla yapılacak kiralamalarda ilk yıl tahmini kira bedeli; Taşınmazın rayiç bedelinin yüzde bir buçuğudur.

İlk yıl kira bedeli peşin olarak veya aynı süre içerisinde faiz uygulanmaksızın dörtte biri peşin, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle ödenebilir.2B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ HABERLER


11 milyar TL'lik 2B arazisi satıldı!


7 milyar 800 milyon TL'lik tahsilatAnadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, 2B arazilerinin satışı kapsamında 748 bin hak sahibinin tapularını aldıklarını söyleyen Kurum, satışı yapılan 531 bin taşınmazın toplam satış bedelinin 11 milyar TL olduğunu, bu tutarın bugüne kadar 7 milyar 800 milyon TL'lik bölümünün tahsil edildiğini açıkladı.


Başvurularda yüzde 82 başarı

Hazineye ait tarım arazilerinin satışında ise 57 bin hak sahibinin tapularına kavuştuğunu anlatan Kurum, "Çiftçilerimizin tarımsal üretim destekleri gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanması vesözleşmesiz kullanımdan kaynaklanan ihtilafların giderilmesi amacıyla Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden doğrudan kullanıcılarına kiralanmasına ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdik. Başvurularda yüzde 82 oranında bir başarı elde ettik. Başvuruları değerlendirmeye başladık ve gerekli şartları taşıyan 3 bin vatandaşımızın kiralama işlemlerini tamamladık. Bu kapsamda 180 bin çiftçimiz başvuruda bulunmuştur. Kiralama işlemlerine ilişkin gerekli çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.


http://www.yapi.com.tr/haberler/11-milyar-tllik-2b-arazisi-satildi_169281.html


Nazilli’de yılların arazi sorunu çözüldü

Nazilli Aşağı Yakacık Mahallesi’nde 860 bin metrekarelik 2B arazisi, 966 hak sahibine satıldı. Tapularına kavuşan vatandaşlar, topraklarını işlemeye başladı.


Nazilli’ye bağlı kırsal Aşağı Yakacık Mahallesi’nde yılların sorunu çözüme kavuşturuldu. Orman özelliği kalmamış, hazine adına orman alanları dışına çıkarılmış olan araziler, hak sahiplerine teslim edildi.

Milli Emlak Şefliği tarafından Aşağı Yakacık Mahallesi’nde 2B arazisi çalışmaları yapıldı. Toplamda 860 bin metrekare yüzölçümlü alan, 966 hak sahibine satıldı. Tapularına kavuşan vatandaşlar, toprakları işlemeye başladı.

NAZİLLİ 2B ÇALIŞMALARINDA AYDIN’DA BİRİNCİ Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, “Vatandaşlar oraları kullanıyorlardı ancak tapuları yoktu. Temmuz ve Ağustos ayında 650 kişiye satışı yapıldı. Şu an Nazilli Aydın genelinde 2B çalışmalarında en önde giden ilçe. Bundan sonra 2B ile ilgili olan yerlerde devletin bu tür çalışmaları devam edecek. Vatandaşları tapu sahibi yapacağız” dedi. Abak, önümüzdeki yasama döneminde ise Derebaşı ve Karahallı Mahallesi’nde vatandaşın ormanla ilgili olan tapu sorununu yasa değişikliğiyle çözmek için çalışmalara başlanacağını kaydetti.


https://www.mansetaydin.com/haber/7635080/nazillide-yillarin-arazi-sorunu-cozuldu#:~:text=Nazilli%20A%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1%20Yakac%C4%B1k%20Mahallesi'nde,kavu%C5%9Fan%20vatanda%C5%9Flar%2C%20topraklar%C4%B1n%C4%B1%20i%C5%9Flemeye%20ba%C5%9Flad%C4%B1.&text=Nazilli'ye%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20k%C4%B1rsal%20A%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1,nde%20y%C4%B1llar%C4%B1n%20sorunu%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCme%20kavu%C5%9F

10.906 görüntüleme4 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI

24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanun ile düzenlenen “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı”; hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki h

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

1-) AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ A- TANIMI Tanımı : Avukatlık sözleşmesi avukatlık vasfını kazanmış bir meslek mensubunun, hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, her tür hukuk

4 Kommentare


Ahmet Ceb
Ahmet Ceb
28. Juli 2023

lutven bigisi olan simdi cevap yaza bilirmi

Gefällt mir

Ahmet Ceb
Ahmet Ceb
28. Juli 2023

simde basvuru yapa bilirmiyiz

Gefällt mir

Kerim Saritas
Kerim Saritas
20. Dez. 2022

2 b arazisi noterden satın alan 3 ncü şahıs satın aldığı 2 b nin kayıtlı olduğu köyün dışında ikamet eden olabilirni

Gefällt mir
Ahmet Ceb
Ahmet Ceb
28. Juli 2023
Antwort an

kerim bey

sizin nekadar bilginiz var bu konuda simdi basvuru yapabiliyormuyuz?

Gefällt mir
bottom of page