top of page

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde geç ifa nedeni ile fesih ve tazminat istemi

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi  2019/81 E.  ,  2020/415 K. 12.02.2020 tarihli güncel kararının özeti ; ''...arsa sahibi sadece kendisine kalacak dairelerin geç tesliminden dolayı uğradığı zararın tazminini talep edebilir, tüm bağımsız bölümlerin geç tesliminden dolayı arsa sahibi lehine tazminata hükmedilmesi doğru olmamıştır. Kararın tam metni aşağıdadır.


"İçtihat Metni"


Davacı ... ile davalılar 1-...Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2-... arasındaki davadan dolayı... 4. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 03.02.2015 gün ve 2014/1582 E.-2015/85 K. sayılı hükmü bozan 23. Hukuk Dairesi'nin 05.07.2018 gün ve 2015/9198 E.-2018/4025 K. sayılı ilamı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

-K A R A R -

Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı alacağının tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın iptâli, takibin devamı ve %40 icra inkâr tazminatının davalıdan tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne, takibin 16.868,81 TL üzerinden devamına dair verilen kararın taraflarca temyizi üzerine Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 05.07.2018 tarih, 2015/9198 Esas ve 2018/4025 Karar sayılı bozma ilamına karşı davacı vekilince süresi içerisinde karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

Karar düzeltme talebinin kural olarak temyiz incelemesini yapan Yargıtay Hukuk Dairesince incelenmesi gerekmekte ise de; Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun 09.02.2018 gün 2018/1 sayılı iş bölümü kararı ile arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanan ve 01.07.2016 tarihinden sonra temyiz ya da karar düzeltme talepli olarak Yargıtay'a gelen dosyalardaki temyiz ya da karar düzeltme taleplerini incelemek görevi Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'ne verildiğinden karar düzeltme talebi Dairemizce incelenmiştir.


Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin kurucu ortağı olduğu davalı şirketin dava dışı arsa sahipleri ile 27.09.2007 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladığını, müvekkilinin şirket ortaklığından ayrılmasına ilişkin 29.04.2009 tarihli hisse devri ve ortaklıktan ayrılma protokolü ile müvekkiline beş tanesi arsadaki hissesi karşılığı, beş tanesi ise davalı şirketteki %25 hissesini devretmesi karşılığı olmak üzere toplam on adet bağımsız bölümün 27.09.2007 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesindeki hükümlere göre teslim edileceğinin kararlaştırıldığını, ancak sözleşmede öngörülen süre dolmasına rağmen bağımsız bölümlerin kendisine teslim edilmediğini ileri sürerek, takibe vakî itirazın iptali ile takibin devamına, %40 icra inkâr tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalılar vekili cevap dilekçesinde; dava dışı arsa sahipleri ile düzenlenen 05.02.2009 tarihli protokol ile teslim tarihinin 27.06.2010 olarak belirlendiğini, bu protokolün davacının şirkete ortak olduğu dönemde imzalandığı için davacıyı bağladığını savunarak davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davacıya bağımsız bölüm tesliminin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesindeki hükümler doğrultusunda yapılacağının kararlaştırıldığı, 29.04.2009 tarihli hisse devri ve ortaklıktan ayrılma sözleşmesinde ek protokolden bahsedilmediğinden bu protokolde kararlaştırılan teslim tarihinin davacıya karşı ileri sürülemeyeceği, teslim tarihinin 27.03.2010, takip tarihinin 30.04.2010 olması itibariyle davacının her bir daire için 1 ay, 4 gün karşılığı tazminat talep edebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davalı tarafın ... 25. İcra Müdürlüğü’nün ( ... 5. İcra Müdürlüğü) 2010/4095 sayılı takip dosyasına yaptığı itirazın 16.819,48 TL asıl alacak ve 49,33 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 16.868,81 TL üzerinden iptâli ile takibin bu tutar üzerinden devamına karar verilmiştir. Kararın taraflarca temyizi üzerine Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 05.07.2018 tarih, 2015/9198 Esas ve 2018/4025 Karar sayılı kararı sayılı ilamı ile bozulmuş, davacı vekilince yasal süresi içerisinde karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.

1-Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme talepleri yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-... 41. Noterliği’nin 27.09.2007 tarih ve 49664 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, 05.02.2009 tarihli Ek Protokol, 29.04.2009 tarihli Hisse Devri ve Ortaklıktan Ayrılma Protokolü ve tüm dosya kapsamı ile davacıya taşınmazdaki hissesi karşılığı kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği beş adet daire verildiği, diğer beş adet dairenin ise davacının davalı şirketteki %25 hissesinin devri karşılığında 29.04.2009 tarihli protokol ile verildiği anlaşılmaktadır. Hisse devri ve ortaklıktan ayrılma protokolünün 7. maddesinde ayrılan ortağa yüklenici firmaca tapuda devredilen kat irtifakı tapulu dairelerin yüklenici firmanın taşınmaz malikleri ile yaptığı kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde tamamlanıp, A ve B bloktaki gibi içi ve dışı aynı olup bu şekilde eksiksiz teslim edileceği kararlaştırılmıştır.

Davalı yüklenici şirket ile dava dışı arsa sahipleri Hatice Esin Ekim, Melek Çelikdöven ve ... arasında düzenlenmiş olan 05.02.2009 tarihli ek protokol ile dairelerin teslimi 27.06.2010 tarihine ertelenmiş ve yapı kullanma izin belgesinin yüklenici tarafından 2010 yılı sonuna kadar alınacağı kabul edilmiştir. Sözü edilen protokol şirket ortağı olarak davacıyı bağlayacağından 29.04.2009 tarihli protokol ile şirketteki %25 hissesi karşılığı devredilen beş adet bağımsız bölüm ile ilgili gecikme tazminatı talep edemez ise de, 05.02.2009 tarihli ek protokolde davacının arsa sahibi olarak imzası bulunmadığından protokol ile değiştirilen teslim tarihi davacıyı arsa sahibi olarak talep edebileceği beş adet daire yönünden bağlamaz. Davacı, arsa sahibi sıfatıyla kendisine verilecek beş adet daire ile ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca talepte bulunup gecikme tazminatı isteyebilir.Bu durumda mahkemece davacının arsa sahibi olarak 29.04.2009 tarihli protokol ile kendisine devredilen beş adet daire yönünden kat kaşılığı inşaat sözleşmesine göre teslimi gereken tarihten takip tarihine kadar isteyebileceği gecikme tazminatı hesaplanıp, temerrüt durumu da değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, on adet daire için gecikme tazminatının hesaplanarak hüküm altına alınması doğru olmamıştır.Mahkemece verilen kararın açıklanan bu gerekçelere göre bozulması gerekirken, 05.02.2009 tarihli protokolde davacının imzası bulunmadığından arsa sahibi olarak talep ettiği daireler yönünden protokolün bağlayıcı olmadığı gözden kaçırılarak yazılı şekilde bozulduğu bu kez yapılan inceleme ile anlaşıldığından davacının karar düzeltme talebinin kabulü ile Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 05.07.2018 tarih, 2015/9198 Esas ve 2018/4025 Karar sayılı bozma ilâmının kaldırılarak kararın değiştirilen bu gerekçe ile bozulması uygun bulunmuştur.SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer karar düzeltme taleplerinin reddine, 2. bent uyarınca kabulü ile Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 05.07.2018 tarih, 2015/9198 Esas ve 2018/4025 Karar sayılı bozma ilâmının kaldırılarak hükmün değiştirilen bu gerekçe ile davalı yararına BOZULMASINA, ödenenden 5766 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 136,00 TL Yargıtay başvurma harcının mahsup edilerek, varsa fazla alınan temyiz harcının temyiz eden davacıya iadesine, ödediği karar düzeltme peşin harcının istek halinde karar düzeltme isteyen davacıya geri verilmesine, ödenenden 5766 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 136,00 TL Yargıtay başvurma harcının mahsup edilerek, varsa fazla alınan temyiz harcının temyiz eden davalıya iadesine, 12.02.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

734 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI

24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanun ile düzenlenen “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı”; hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki h

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

1-) AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ A- TANIMI Tanımı : Avukatlık sözleşmesi avukatlık vasfını kazanmış bir meslek mensubunun, hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, her tür hukuk

Comentários


bottom of page