top of page

Avukatlık kanunu ve avukatlık meslek kuralları disiplin kararları

Güncelleme tarihi: 3 May 2020

AVUKATLIK DİSİPLİN HUKUKU


AVUKATLIK KANUNU İLE İLGİLİ KARARLAR


AK- 11: Avukatlıkla birleşemeyen işler


1- Avukat, Limited şirket ortağı olabilir ama Limited şirket müdürlüğü avukatlıkla bağdaşmaz.

14.09.2018, 584 / 845

2- Avukat, adi şirket ortağı olamaz. 19.09.2008, 240 / 362

3- Avukatın oto alım satım işleriyle uğraşması yasaya aykırıdır. 09.05.2015, 181 / 363

4- Anonim Şirket denetçisi olan avukatın, denetlemekle görevli olduğu şirket yöneticilerinin aynı dönemde vekilliğini üstlenmesi, yasaya aykırıdır. 21.02.2013, 2012 / 556 E, 2013 / 113 K.

5 -Avukatın ücret karşılığı bina yöneticiliği yapması AK’na aykırıdır.

11.02.2005, 2004 / 359 E, 2005 / 35 K.


AK-34; (Özen yükümlülüğü)

1- Avukat, duruşmalara ve keşif mahalline alkollü olarak katılamaz. 12.09.2003, 134 / 253

2-Vekaletname ve masraf alınmasına rağmen 7 ay içinde dava açmamak AK 34’e aykırıdır. 11.11.2005,262/359

3- Avukat, vekalet ücretini aldığı halde üstlendiği davayı müvekkillerini oyalayarak geç açmış ve bu nedenle azledilmiştir. Eylemi AK 34’e aykırıdır. 11.02.2005 , 2004 / 362 E, 2005 / 38 K.

4- Sadece vekaletname vermek tek yanlı bir işlemdir. Vekalet akdi ise tarafların karşılıklı icap ve kabullerinin birleşmesi ile oluşur. Sadece vekaletname düzenlenmiş olması, vekaletname verilen avukatın işi kabul ettiği anlamına gelmez, bir işin vekil tarafından üstlenildiğinin ve vekalet akdinin kanıtı olamaz. Bu sebeple şikayetlinin dava açmamış olması disiplin suçunu oluşturmaz. 15.09.2006, 252 / 324 - 19.12.2008, 359 / 495

5- Avukatın, müvekkil tarafından kendisine verilen her belgenin gerçeğe uygun olup olmadığını araştırma yükümlülüğü yoktur. 19.09.2008 , 203 / 339

6- Avukatın bir haktan vazgeçme anlamına gelen işlemlerde müvekkilden yazılı, yazılı olmasa da HMK199. maddede bildirilen şekilde belge alması zorunludur. (Aleyhe olan kararı temyiz etmemek (06.07.2014,241 /418) / davayı takip etmemek (09.05.2015, 173 / 358) / davadan feragat edilmesi (29.08.2014, 379 / 542) / davanın kabul edilmesi ( 22.12.2006, 347 / 462) sulh olma (01.12.2013, 2012/498 E, 2013 / 32 K) / icra dosyasındaki alacaktan feragat etme (06.05.2011, 8 / 292) / tanık dinletmekten vazgeçme (16.06.2006, 154 / 227) / haczin kaldırılması ( 23.11.2014, 655 /784)

7- Avukat aleyhte verilen kararın temyizinde yarar görmediği kanısında ise mütalaasını iş sahibine yazılı olarak bildirmek ve nedenlerini açıklamakla yükümlüdür. 16.07.2016, 270/ 485 - 25.01.2019, 2018/1020 E, 2019/38 K

8-Şikayetli, şikayetçinin sanık olarak yargılandığı Ceza Mh. kararını temyiz etmemiş, hakkında açılan kamu davasında şikayetçi, “yanlış yönlendirilmesi nedeni ile şikayetçi olduğunu, sonradan yanlış yönlendirildiğini anladığını, şikayetliye kendisinin kararı temyiz etmesine gerek olmadığını söylediğini, yazılı belge vermediğini” bildirmiştir. Eylem disiplin suçu oluşturmaz. 30.09.2005, 221 / 309

9- Avukatın müvekkili hakkında verilen mahkumiyet kararıyla ilgili olarak Yargıtaydaki temyiz duruşmasına katılmaması 34. maddeye aykırıdır. 10.06.2017, 343 / 602

10- Avukatın müvekkili hakkında ceza mahkemesince verilen mahkumiyet kararını temyiz etmemesi disiplin suçu oluşturur. 20.04.2017, 57 / 446

11- Şikayetli istihkak davasında davalı şikayetçinin vekilliğini üstlenmiş, davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiş, karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiş, şikayetçi disiplin kurulunda yapılan duruşmada kararı temyiz etmekten vazgeçtiğini, ancak avukatına bu konuda yazılı belge vermediğini söylemiştir. Eylem disiplin suçu oluşturmaz. 03.05.2014, 136 / 307

12- Karar düzeltme yoluna gidip gitmemek avukatın takdirine kalmıştır, gitmemek disiplin suçunu oluşturmaz.

23.11.2014, 635 / 783

13- Avukatın haricen tahsil ettiği parayı icra dosyasına geç bildirmesi 34. md.ye aykırıdır.

09.06.2017, 240 / 591

14- Avukatın açtığı davayı müracaata bırakması ve açılmamış sayılmasına sebep olması AK 34’e aykırıdır. 08.03.2019, 90 / 179

15-Avukatın keşif giderleri ile bilirkişi ücretini verilen süresi içinde mahkeme veznesine yatırmayarak, davanın reddine karar verilmesine sebebiyet vermesi, AK 34’e aykırıdır. 25.09.2016, 425 / 654

16- Avukatın, yaptığı icra takibinde alacağın tamamını haricen tahsil ettiği halde icra dosyasına bildirmemesi disiplin suçu oluşturur. 20.09.2013, 333 / 718

17- Avukatın CMK uyarınca müdafi tayin edildiği SSÇ’nin yargılandığı ceza dosyasının duruşmalarına katılmaması AK 34.maddeye aykırıdır. 02.08.2014, 341 / 495

18- Avukatın, müvekkili ile vekâlet ilişkisi devam ederken aleyhine icra takibi başlatması AK 34’e aykırıdır.

23.12.2017, 12 / 1108

19- Avukatın icra takibi yaptığı borçludan borcun tamamını haricen tahsil etmesine rağmen aynı borç nedeniyle haciz yapması AK. 34. maddeye aykırıdır. 17.05.2013, 2012 / 677 E, 2013 / 243 K.

20 -İleride kamulaştırma yapıldığı takdirde dava açılmak üzere zamanı ve süresi belli olmayan bir vadeye bağlı olarak görev kabulü ve bununla ilgili ücretin alınması 34. maddeye aykırıdır.10.02.2006,2005/408 E,2006/48 K.

21- Ceza Mahkemesinde sanık müdafi avukatın hüküm fıkrası okunurken ayağa kalkmaması yasaya (CMK md. 231/4) aykırıdır, disiplin suçu oluşturur. 08.08.2015, 459 / 655

22- Avukatın tapu kaydını incelemeden müvekkilinin paydaş ve bu nedenle sıfa­tı olmadığı halde ortaklığın giderilmesi davası açması disiplin suçu oluşturur. 28.02.2015, 2014 / 866 E, 2015 / 172 K.

23 -Avukatın müvekkiline dava ile ilgili bilgi vermemesi, 34.md.ye aykırıdır. 17.11.2006 , 312 / 406

24- Avukatın, davanın istediği Aile Mahkemesine düşmesini sağlamak amacıyla ısrarla çok sayıda boşanma davası açıp feragat etmesi 34. maddeye aykırıdır. 30.01.2016, 2015 / 907 E, 2016 / 86 K

25-Avukat ilk bakışta sahte olarak düzenlendiği anlaşılan belgeyi kullanmamalıdır. 30.05.2015, 140 / 387


AK- 36 ; Sır saklama


1 -Şikayetçi, avukata bir taşınmazın satışı için yetki vermiş, satıştan sonra çıkan uyuşmazlık nedeniyle satın alan kişi aleyhine dava açmıştır. Avukatın bu davada müvekkilinden izin almadan davalı taraf için tanıklık yapması AK 36’ya aykırıdır. 13.04.2002 , 2001 / 305 E, 2002 / 116 K.

2- Avukat müvekkili A ile eşinin anlaşmalı boşanma davası ile ilgili protokolu hazırlayıp imzalamış, boşanma davasında A’nın vekilliğini yapmış, daha sonra A’nın eşinin açtığı nafakanın indirilmesi davasında müvekkili A’nın muvafakatını almadan eşinin tanıklığını yapması 36. maddeye aykırıdır. 17.05.2013, 2012 / 791 E, 2013 / 340 K.

3- Avukatın bizzat kendisinin ceza veya disiplin tahkikatına maruz kalması hallerinde sırrın açıklanması suç oluşturmaz. 08.08.2015, 383 / 631

AK-38; İşin reddi zorunluluğu

1- Avukatın hak düşürücü sürenin geçtiğini bildiği halde dava açması yasaya aykırıdır.

23.03.2012, 2011 / 651 E, 2012 / 146 K

2- İdari işlemin iptali için tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açılması gerekir. Dava açma süresi geçtiği için işin reddedilmesi gerekirken reddedilmemesi AK 38’e aykırıdır. 06.09.2013, 124 / 673

3- Çıplak gözle senette tahrifat olduğunu gören avukat işi reddetmek zorundadır. 22.06.2007, 155 / 207

4- Şikayetlinin, açacağı maddi ve manevi tazminat davasının zamanaşımı sebebiyle reddedileceğini bilmesine rağmen masraf alıp dava açması AK 38/a’ya aykırıdır. 28.01.2011,2010 / 534 E, 2011 / 51 K.

5-Avukatın sözleşme tanzimi ve tahliye taahhüdü hususunda şikayetçiye hukuki yardımda bulunup yargılama aşamasında karşı tarafın vekilliğini üstlenmesi AK 38/b’ye aykırıdır. 22.02.2004, 2003 / 382 E, 2004 / 48 K.

6 -Bir davada taraflar arasında mutabakat sağlanmış olsa bile aynı ortak büroyu paylaşan avukatlardan birinin davacıyı diğerinin davalıyı temsil etmesi, AK ve MK.na aykırıdır. 02.11.2018, 745 / 976

7- Avukat ceza mh.nde sanık olarak yargılanan A ve B’nin müdafiliğini üstlenmiş, İdare Mh.nde davacı durumunda olan her ikisinin vekilliğini yapmıştır. A’nın B aleyhine açtığı tapu iptali ve tescili davasında davalı B’nin vekilliğini üstlenmesi AK 38’e aykırıdır. 03.01.2015, 2014 / 685 E, 2015 / 1 K

8-Avukat, şikayetçiden 03.10.2011, eşinden 20.09.2011 tarihli vekaletname almış, Ceza Mh.nde müşteki eşine karşı sanık şikayetçinin, Aile Mh.nde davacı şikayetçiye karşı davalı eşinin vekilliğini yapmıştır. Aynı zaman dilimi içinde her iki tarafın da vekilliğini üstlenmesi yasaya aykırıdır. 09.03.2014, 2013 / 739 E, 2014 / 159 K

9- Avukat menfaat çatışması olan işte, her iki tarafın haberi olması, hatta rıza göstermesi halinde bile menfaati zıt olan tarafın vekâletini alamaz. 17.05.2013, 2012/801 E, 2013/345 K.

10- Avukatın vekili olduğu belediyeyi zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla aleyhine açılan kamu davasında belediye başkanının vekaletini üstlenerek kamu davasına sanık vekili sıfatıyla katılması, 38. md.ye aykırıdır. 12.11.2005 , 315 / 378

11- Kooperatif vekili olan avukatın, kooperatifin eski başkanının genel kurul kararının iptali için kooperatife karşı açtığı davada onun vekilliğini üstlenmesi yasaya aykırıdır. .01.2019, 2018 / 1030 E, 2019 / 41 K.

12-Avukatın, Sulh Hukuk Mh.nde davalı A ve B’nın vekilliğini yaparken, bunların Ceza Mh.nde sanık olarak yargılandığı davada müdahil vekilliği yapması yasaya aykırıdır. 28.01.2011, 2010 / 566 E, 2011 / 62 K.

13- Avukatın, itirazın iptali davasında A’nın vekilliğini yaparken eşi B’nin vekaletnamesini alarak A’ya karşı boşanma davası açması yasaya aykırıdır. 07.02.2014, 2013 / 102 E, 2014 / 67 K

14- Şikayetli, A’nın vekili olarak B’ye karşı dava açmış, yargılama devam ederken bu kez B’den vekaletname alarak C’ye karşı dava açmıştır. Müvekkile eş zamanlı olarak hasım tarafın vekaletnamesinin üstlenilmesinde bu vekaletname kime karşı ve ne sebeple kullanılırsa kullanılsın yasaya aykırılık vardır.

28.01.2011, 2010 / 566 E, 2011 / 62 K. - 22.11.2013, 466 / 922

15- Avukatın aynı zaman dilimi içinde hem A vekili olarak B aleyhinde dava açıp takip etmesi, hem de B vekili olarak bu şahıs adına başkaca hukuki işleri takip etmesi, ayrı işlerde de olsa bir kişinin hem yararına hem de zararına avukatlık yapması, AK 38’e aykırıdır. 30.09.2005 , 228 / 314

16- Avukatın, boşanma davasında davacı A’nın vekilliğini yaparken azledildikten sonra A tarafından B aleyhine açılmış olan tapu iptal ve tescil davasında A’ya karşı davalı B’nin vekilliğini üstenmesi yasaya aykırıdır.

06.06.2014, 2013 / 692 E, 2014 / 344

17- Avukatın A vekili olarak B’ye ihtarname gönderdikten 12 gün sonra B vekili sıfatıyla A aleyhinde icra takibi başlatması yasaya aykırıdır. 22.11.2014,582/774

18- Avukat, A’dan vekaletname almış, boşanma davası açılması için sözleşme yapılmış, ancak A boşanma davasını asil olarak kendisi açmış, avukat bu davada A’nın eşinin vekilliğini üstlenmiştir. Avukat ile A arasındaki vekâlet ilişkisi hukuken oluşmuştur. Sözleşmede belirtilen ücretin ödenmemiş olması doğmuş olan vekâlet ilişkisini ortadan kaldırmaz. Eylem, AK 38/b’ye aykırıdır. 11.03.2011, 2010 / 639 E, 2011 / 138 K

19- Ayrılık ve nafaka davasında şikayetçiyi temsil eden avukatın, boşanma davasında şikayetçinin eşini temsil etmesi, AK 38’e aykırıdır. 03.03.2006, 2005 / 436 E, 2006 / 74 K.

20- Anonim Şirket denetçisi olan avukatın şirketle ilgili faaliyetlerde şirket yönetim kurulu üyelerinin vekilliğini üstlenmesi yasaya ve meslek kurallarına aykırıdır. 21.02.2013, 2012 / 556 E, 2013 / 113 K

21-Avukatın müvekkille vekalet ilişkisi sona ermeden aleyhine icra takibi yapması yasaya aykırıdır.

02.02.2018, 2017 / 870 E, 2018 / 117 K..

22- Avukatın A’nın vekili sıfatıyla eşi B’ye karşı boşanma davası açtıktan sonra bu sefer C’nin vekili sıfatıyla A’nın aleyhine icra takibi başlatması AK 38’e aykırıdır. 24.01.2014, 2013 / 649 E, 2014 / 49 K

23- Avukatın, Ceza Mh.nde katılanın vekilliğinden çekildikten hemen sonra onun aleyhine boşanma davası açması AK 38’e aykırıdır. 26.07.2013, 2012 / 912 E, 2013 / 542 K

24- Avukat bilmeden menfaati zıt taraflara avukat olduğunu öğrendiğinde, makul bir süre içinde iki vekillikten birine usulüne uygun olarak son vermelidir. 21.06.2003, 87 / 202

25- Avukatın görevi sona ermeden veya vekaletten istifa etmeden karşı tarafın vekaletnamesini alarak şikayetçi müvekkiline noter vasıtasıyla ihtarname göndermesi yasaya aykırıdır. 27.05.2011, 69 / 327

26- Şikayetçi şikayetliye anlaşmalı boşanma davası açmak üzere vekaletname vermiş, şikayetli şikayetçinin vekili sıfatıyla protokol düzenlemiş, şikayetçi protokolun aleyhine olduğunu düşünerek şikayetliyi azletmiş, başka bir avukat tutarak boşanma davası açmış, şikayetli bu davada şikayetçinin eşinden vekaletname alarak vekilliğini üstlenmiştir. Şikayetli bu davada taraflar arasında sır sayılacak nitelikte bir döküman kullanmadığı için eylem disiplin suçu oluşturmaz. 19.04.2014, 73 / 261

27- Şikayetli,bir taşınmazla ilgili olarak A’nın vekili olarak B’ye karşı dava açmış, taşınmaz müvekkili A adına tapuya tescil edilmiş, daha sonra C’den vekaletname alarak A’ya karşı aynı taşınmazla ilgili olarak tapu iptal ve tescil davası açmıştır. Eylemi AK md. 38’e aykırıdır. 11.07.2015, 301 / 539

28-Şikayetlinin şikayetçi aleyhine açılan boşanma davasının mahkeme hakimi iken istifa edip avukat olarak mesleğe başladıktan sonra söz konusu dosyaya davacı vekili olarak vekaletname sunması AK 38/c’ye aykırıdır. 21.06.2013, 20 / 419

29- Şikayetlinin C.Savcısı olduğu dönemde hazırlık soruşturmasına katıldıktan sonra Ceza Mh.nde açılan kamu davasında sanığın vekilliğini üstlenmesi AK 38/c’ye aykırıdır. 07.04.2005, 31 / 117

30- Tüketici Hakem Heyetinde görev yapan avukatın altında imzası olan kararları vekil sıfatıyla icra takibine koyması disiplin suçu oluşturur. 23.10.2015, 597 / 858


AK- 41: Avukatın vekaletten çekilmesi


1-Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, durumu müvekkiline tebliğden itibaren onbeş gün süre ile devam eder. Bu süre içinde duruşmaya katılmaması (19.02.2000 , 161 / 24)

Aleyhe verilen bir kararı temyiz etmemesi (16.07.2016, 232 / 480) önceki müvekkili aleyhine icra takibi başlatması (26.07.2013,100/562) 41. md.ye aykırıdır.

2- Avukatın, kooperatifin vekilliğinden çekildikten sonra yasal 15 günlük süre içinde kooperatif üyelerinin vekaletini alarak kooperatif aleyhine dava açması 41. md.ye aykırıdır. 08.07.2005, 113 / 229

3-Avukatın 03.09.2010 günlü istifa dilekçesi şikâyetçi asilin de katıldığı 16.09.2010 günlü duruşmada şikâyetçiye tebliğ edilmiş, şikayetli duruşmaya katılmamış, başka avukat tutmak isteyen şikayetçiye mahkemece süre verilmiştir. Hiçbir hak kaybı olmamıştır. Disiplin suçu oluşmaz. 04.10.2013, 236 / 749

4-Vekilin vekaletten çekilmesi halinde masrafı vekile ait olmak üzere mahkemece çekilmenin müvekkile açıkça bildirilmesi gerekir. Vekilin çekilme dilekçesi vekil edene tebliğ edilmedikçe vekalet devam edeceğinden tüm tebliğlerin vekile yapılması zorunludur. 09.11.2013, 555 / 902

5- Avukatın vekillikten çekildiğine dair dosyada yazılı beyan, duruşma zabtı, dilekçe olmadığı, vekilliği devam ettiği halde gönderilen mahkeme kararını iki kez “vekillikten çekildiğini” belirterek almaması yasaya aykırıdır. 06.12.2014, 584 / 801


AK-43: Büro edinme zorunluluğu


1- Ücret karşılığı sigortalı avukat olarak çalışmak da, çalışma süreklilik un­suru taşıdığından, sigortalı avukatın o yer barosuna kaydı zorunludur. 13.07.2013, 76 / 502 - 20.09.2013, 337 / 720

2- Avukatın, başka bir ilde avukatlık yapan eşinin bürosunu büro olarak kullanması yasaya aykırıdır.

28.02.2015, 2014 / 785 E, 2015 / 164 K.

3- Avukatın ilçede avukatlık yaparken bürosunu il merkezine nakledip taşındığı eski bürosunu da bir eleman kullanarak sürdürmesi yasaya aykırıdır. 20.02.2009, 2008 / 504 E, 2009 / 113 K


AK-46; İşlerin stajyer veya sekreterle takibi, dava dosyalarının incelenmesi, dosyadan örnek alma


1- Avukat bürosunda yapılan her işlemden ve çalıştırdığı personelden kişisel olarak sorumludur.

03.01.2017, 2016 / 690 E, 2017 / 24 K

2- Yanında sigortalı avukat çalıştıran avukat, sigortalı avukatın eylemlerinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. 04.09.2015, 538 / 739

3-Avukatın İdare Mh.nde takip ettiği dava dosyasından belge alması için yanında çalışan personele stajyer avukat olduğuna dair yetki belgesi vermesi disiplin suçu oluşturur. 22.11.2014, 600 / 779


AK – 47 : Çekişmeli hakları edinme yasağı


1- Avukatın, yaptığı icra takibinde alacağı kendisinin temlik etmesi (14.11.2015, 725 / 901) alacağı kendi oğluna temlik ettirerek takibe devam etmesi, taşınmazı alacağa mahsuben oğlunun adına satın aldırması (18.09.1999, 68 / 110) haczedilen ve ihale ile satışa çıkarılan taşınmazı kendisinin satın alması (28.02.2016, 24/174) kardeşinin satın alması (25.10.2013,340/824) 47. md.ye aykırıdır.

2-Av.A alacaklı vekili olarak yaptığı takip sonunda satışa çıkarılan taşınmazın dosyada taraf olmayan Av.B’ye satılmasını sağlamıştır. İkisi de disiplin suçu işlemiştir. 26.03.2016, 60 / 244

3-Avukatın, borçlu vekili sıfatıyla takip ettiği icra takibinde haczedilen ve ihale ile satışa çıkarılan taşınmazı satın alması AK 47. md.ye aykırıdır. 08.11.2013, 488 / 885

4- Avukatın, açtığı ortaklığın giderilmesi davasına konu teşkil eden taşınmazları kendisinin alması (22.02.2014, 2013 / 701 E, 2014 / 117 K) annesinin almasına aracılık etmesi (08.05.2016, 142 / 349) eşinin almasına aracılık etmesi (21.08.2015, 413 / 671) AK 47. md.ye aykırıdır. İhale sonrasında müvekkillerce muvafakat verilmesi sonucu etkilemez.

5- Avukatın vekalet almak yerine kendisine tahsil için verilen bir senedi sekreterine ciro ettirerek sekreterinin vekili olarak icra takibi yapması AK 47. md.ye aykırıdır. 13.12.2002, 236 / 365

6- Avukatın şikâyetçi aleyhine açtığı tasarrufun iptali davasında davanın tarafları arasında yapılan protokol uyarınca dava konusu taşınmazı tapudan kendi adına satın alması disiplin suçu oluşturur. Madde ne olursa olsun avukata el koyduğu çekişmeli haktan yararlanmayı yasaklamıştır. 13.03.2015, 2014 / 643 E, 2015 / 194 K.

7 -Avukat vekalet ücretini tahsil amacıyla da olsa taşınmaz devralamaz. 06.12.2014, 660 / 808

8- Şikayetlinin müvekkiline “adına kayıtlı evinden boşanacağın eşin de hak isteyebilir, evi bana satmış gibi devret evi kurtaralım” şeklinde sözler söyleyerek, müvekkilinin eşinin açacağı dava ve yapacağı takipleri sonuçsuz bırakmak amacıyla çekişmeli taşınmazı satın alması yasaya aykırıdır. 20.06.2014, 199 / 385

9-Avukatın yabancı uyruklu müvekkillerinin Türkiye’de taşınmaz edinmelerini sağlamak amacıyla taşınmazın mülkiyetini kendi üzerine geçirmesi ve tutması yasaya aykırıdır. 23.02.2014, 2013 / 724 E, 2014 / 125 K


AK- 55; Reklam Yasağı


1-Kartvizitte, “Emekli Cumhuriyet Savcısı / Emekli Hakim” sıfatı kullanılamaz.

13.12.2002 , 228 / 358 - 06.06.2003 , 59 / 164

2- Avukatın dilekçesinde eski bir hakim olduğunu belirtmesi Reklam Yasağına aykırıdır. 07.09.2007, 194 / 267

3- Kartvizitte avukatın fotoğrafının bulunması, reklam yasağına aykırıdır. 15.09.2006, 256 / 325

4- Tek başına çalışan avukatın tabelasında (05.10.2007, 248 / 310), kartvizitinde (02.12.2005, 318 / 399) ), tabela ve kartvizitinde (22.12.2004, 175 / 321) Hukuk Bürosu ibaresini kullanması, kendisine haksız iş temin etmeye, meslektaşlar arasında haksız rekabete yol açan bir davranıştır.

5- Tabelada baronun veya TBB’nin amblemi yer alamaz. 05.10.2007, 248 / 310

6-Avukatın kullandığı antetli kağıtta yurt dışında irtibat büroları olduğunu bildirerek bu büroların isim ve adreslerini yazması reklam yasağını aykırıdır. 28.07.2006, 183 / 277

7- Avukatın internette web sayfası açıp “yüksek nitelikli hukuki hizmet sunmak, en iyi hukuki hizmeti sunmak” gibi ifadeler kullanarak kendisine göre üstün hizmet verdiği birçok uzmanlık alanlarını sıralaması (13.12.2002 , 244 / 372) müvekkil listesini yayınlaması (30.09.2005 , 217 / 306) “dünyanın her yerinde profesyonel hizmet” ibaresini kullanması (10.10.1998 , 98 / 130), büroda çalışan avukatların faaliyet konularını bildirmesi, soru cevap formu ile ücretsiz danışmanlık yapması (06.06.2003, 63/168) “10 TL karşılığında SMS ile hukuki danışmanlık hizmeti verildiğini” belirtmesi (22.08.2013, 205 / 635).

8- Avukatın müvekkiliyle yaptığı ücret sözleşmesinde davayı kazanacağını taahhüt etmesi ve davayı kaybederse masraf ve vekalet ücreti almayacağını belirtmesi, Reklam Yasağının ihlalidir.

Danıştay 8.D. 07.01.1976 , 1975 / 4395 E, 1976 / 26 K.

9- Davanın kaybedilmesi halinde peşin alınan ücretin geri verileceğine dair düzenleme, reklam yasağına aykırıdır. 24.01.2014, 2013 / 639 E, 2014 / 45 K.

10- Avukatın müvekkillerine gönderdiği kartta avukatlık ünvanı ve adres bilgilerinin çok ötesinde çalışma şartlarını, özgeçmişini ve büronun faaliyet alanlarını içeren bilgilerin bulunması, reklam yasağının ihlalidir. Danıştay 8.D. 31.10.2000 , 1998 / 3079 E, 2000 / 7041 K.

11- Taşınmazları kamulaştırılacak olan kişilere tanışmak, görüşmek ve avukat olarak yardımcı olmak isteğini içeren mektup gönderilmesi, Reklam Yasağının ihlalidir. Danıştay 8. D. 01.02.1992, 1991 / 95 E, 1992 / 8 K.

12- Avukatın hak sahibine mektup yazıp sahip olduğu hakları belirtip kendisine vekalet verirse 3 ay içinde haklarına kavuşturacağını duyurması, Reklam Yasağının ihlalidir. Danıştay 8.D. 02.04.1973 , 1135 / 1429

13-Avukatın bir trafik kazasında eşi ve kızı ölmüş bulunan bir kişiye yazdığı mektupla tazminat davalarını üstlenmek istemesi, AK 55’e aykırıdır. 04.07.1992 , 41 / 59

14- Avukatın kişilere “ Taşınmazdaki diğer hissedarların kamulaştırmasız el atma davaları büromuz tarafından açılmıştır. Sizin hisseniz için de dava açılması gerekmektedir. Bu konuda görüşmek üzere sizi büromuza bekliyoruz. Dava için sizden hiçbir masraf talebimiz yoktur, tüm masraflar büromuz tarafından karşılanacaktır” şeklinde mektup yazması Reklam yasağına aykırıdır. 29.08.2014, 391 / 551

15-TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 12. maddesine göre, bu yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde baro tarafından avukata bir uyarı yazısı gönderilmeli, söz konusu aykırılığın 15 gün içinde giderilmesi gerektiği aksi takdirde baroca resen soruşturma açılacağı bildirilmeli, yazının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde aykırılık giderilmezse baro tarafından resen soruşturma başlatılmalıdır. 28.01.2011, 2010 / 529 E, 2011 / 49 K

16- Avukat Baronun uyarısı üzerine Reklam Yasağına aykırılığı giderdiğini kanıtlamalıdır. 27.09.2014,392/625

17- Bilirkişilik yapan avukatın bilirkişi raporunda büro adresi, büro ve cep telefonu bulunan antetli kağıdını kullanması, reklam yasağına aykırıdır. 14.06.2002 , 60 / 188

18-Avukatın iş elde etmek için ad, soyad ve büro adresini içeren masa takvimi bastırıp dağıtması yasaya aykırıdır. 16.02.2002, 2001/210 E, 2002/ 40 K.

19- Vekili olduğu firmaya ait bir ürün hakkında medyada açıklama yapmak ve bu konudaki ilanın altına avukat ünvanıyla imza atmak, reklam yasağına aykırıdır. Danıştay 8.D. 19.04.2005, 2004 / 2155 E, 2005 / 1841 K.

20- Avukatın aylık olarak yayınlanan bir dergide büyük boy resimlerinin yer alması, avukatlığı neden seçtiğini, meslekle ilgili sorunları, bürodaki yaşamını uzun uzun anlatması, “ilk davam önemli bir ceza davasıydı. Girdiğim o celse 8 kişi için tahliye aldım. Adliyenin merdivenlerinden inerken tahliye olanların yakınlarının beni kucaklamalarını sarılmalarını hatta inanamayacaksınız yaşlı kadınların eğilerek ayaklarımı öpmelerini hiç

unutamam” sözlerinin yer alması, reklam yasağına aykırıdır. 13.07.2013, 2012 / 929 E, 2013 / 489 K

21-Yerel gazetede “yargı savaşını kazandılar” başlığı ile yayınlanan haberde büyük bir boy resimle şikayetli avukatın müvekkiline para öderken resmedilmesi, yargı aşaması hakkında detaylı bilgi verilmesi, Reklam yasağına aykırıdır. 21.06.2013, 2012 / 838 E, 2013 / 382 K.

22- Avukatın, bir şirket aleyhine yaptığı suç duyurusu ve açtığı dava hak­kında 3 ayrı gazeteye beyanat vermesi disiplin suçunu oluş­turur. 17.11.2006, 326 / 407


AK-56 / 2-3 : Örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme hakkı:


1-Şikayetlinin yaptığı icra takibinde kendisinde aslı olmayan vekaletname örneğini “aslına uygundur” şeklinde imzası ile tasdik ederek dosyaya sunması disiplin suçu oluşturur. 27.07.2013, 444 / 581

2- Avukatın aslı kendisinde olmayan vekaletnamenin fotokopisi ile açtığı davada mahkemenin vekaletnamenin aslını istemesi üzerine ibraz edememesi disiplin suçu oluşturur. 09.05.2015, 172 / 357

3- Avukatın kendisinde aslı olmayan belge fotokopilerini (aslının olduğu konusunda) müvekkiline güvenerek aslı gibidir şeklinde onaylayarak mahkemeye vermesi AK 56’ya aykırıdır.19.02.2011, 2010/614 E, 2011/111 K

AK- 160: Disiplin kararlarının uygulanması ve cezaların sicilden silinmesi

1- Disiplin cezasının sicilden silinebilmesi için; Silinmesi istenen cezanın uyarma, kınama ve para cezası cinsinden bir ceza olması, bu cezanın kesinleşmiş (uygulanmış) olması, kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıl geçmiş olması, bu süre içerisinde kesinleşmiş yeni bir ceza alınmamış olması gerekir. Beş yıllık süre içinde henüz kesinleşmemiş bir ceza alınmış olması cezanın silinmesine engel değildir.

20.02.2009, 2008 / 510 E, 2009 / 114 K - 08.11.2014, 471 / 724

2- Para cezasının uygulanma tarihi paranın baro hesabına yatırıldığı tarihtir. Beş yıllık süre bu tarihten itibaren başlar. 25.01.2014, 2013 / 758 E, 2014 / 56 K

3- En son ceza silinmekle hukuki sonuç doğurması imkansız hale geldiğinden önceki cezaların tümünün silinmesi gerekir. 15.03.2013, 2012 / 667 E, 2013 / 215 K. - 25.01.2014, 2013 / 758 E, 2014 / 56


AK- 163: Avukatlık sözleşmesinin kapsamı / AK-164; Avukatlık ücreti


1- Avukat davanın kazanılmasını taahhüt edemez. YHGK 28.02.1968, 1966 / 3-179 E, 1968 / 110 K.

2- Senet bedelinin Asgari Ücret Tarifesine ya da taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olması şartı ile vekâlet ücreti karşılığında senet alınması, tek başına Av.Kn.na ve Meslek Kurallarına aykırılık oluşturmaz. 17.05.2013, 2012 / 759 E, 2013 / 328 K.

3- Avukatın (sözleşme yapmadan) sözleşme yerine kaim olmak üzere bono alması ve ücret alacağını bu yolla tahsile çalışması kabul edilemez. 28.06.2013, 2012 / 830 E, 2013 / 445 K

4-“Müvekkil her ne sebeple olursa olsun davadan vazgeçerse, karşı tarafla anlaşırsa ya da avukatı azlederse, her bir dava ve icra için ayrı ayrı vekâlet ücretini ödeyecektir” gibi cezai şart içeren sözleşme Av.Kn.na aykırıdır. 25.05.2014, 165 / 332

5- Dava değerinin % 30’u tutarında ücret sözleşmesi yapmak disiplin suçu oluşturur. 18.12.2016, 704 / 918

6- Şikayetçi Av.A işverene karşı açılan işe iade ve tazminat davalarında işçilerin vekilliğini üstlenmiş, davalar kabul edilmiş, davacı vekili lehine vekalet ücretine hükmedilmiş, kararlar Yargıtay’ca onanmış, şikayetli Av. B hükmedilen vekalet ücreti dahil tüm alacaklar hakkında icra takibi yapmıştır. Vekalet ücreti şikayetçi avukata ait olduğundan şikayetli Av. B’nin eylemi disiplin suçu oluşturur. 13.03.2015, 123 / 221

7- Vekaletname vermek tek yanlı bir olaydır. Vekalet akdi ise tarafların karşılıklı icap ve kabullerinin birleşmesi ile oluşur. Sadece vekaletname düzenlenmiş olması, vekalet verilen avukatın işi kabul ettiği anlamına gelmez, bir işin üstlenildiğinin ve vekalet akdinin kanıtı olamaz. 15.09.2006, 252 / 324

8-Avukat boşanma davası açmak için 2.000 TL ücret ve vekâletname almış, şikâyetçi hemen akabinde davadan vazgeçtiğini belirtip ödediği ücreti geri istemiştir. Avukat aldığı paradan harcadığı emek ve zamana göre makul bir ücreti yedinde tutmalı ve kalanı iade etmelidir. 19.12.2014, 762 / 872

9 - Avukat ile müvekkili arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamıştır. İcradan tahsil edilen paradan, asgari ücret tarifesinde belirlenen miktardan fazla miktarda parayı alıkoymak yasaya aykırıdır. 16.06.2006 , 132 / 209

10- Sadece karşı taraftan ücret alınması ücretsiz dava almaktır. Bu nedenle sadece karşı taraftan alınacak ücret karşılığı iş alınamaz. Davanın kaybedilmesi halinde peşin alınan ücretin geri verileceğine dair düzenleme, AK. 164. maddeye aykırıdır. 24.01.2014, 2013 / 639 E, 2014 / 45 K.

11- Avukatın müvekkille yaptığı sözleşmede yargı giderlerini üstlenmesi yasaya aykırıdır.19.07.2014,265 / 449

12- Av.Kn.na göre başarıya endeksli ücret sözleşmesi düzenlenemez. 20.07.2018, 449 / 702

13-Avukatın sözleşme ile tüm yargılama giderlerini ve masrafları üstlenmesi, meslektaşlar arasında rekabete yol açabilecek nitelikte ve meslek etiğine uygun düşmeyen bir davranıştır.06.07.2018,361/656


AK-166: Avukatın hapis hakkı


1- Avukatın alacağından dolayı hapis hakkını kullanabilmesi için, hapis hakkının kullanıldığı hususunu iş sahibine yazılı olarak bildirmesi, ayrıca iş sahibi adına tahsil ettiği para ile hangi işten ötürü ve ne miktarda alacağı olduğunu gecikmeden müvekkiline duyurması gerekir. 06.06.2014, 162 / 352 - 12.07.2013, 84 / 505

2- Ancak muaccel olan vekalet ücreti alacakları yönünden hapis hakkı kullanılır. Yasada vekalet ücretinin ne zaman muaccel olacağı konusunda açık bir hüküm yoktur, üstlenilen işin bitmesiyle muaccel hale geldiğinin kabulü gerekir. 29.08.2014, 227 / 521 - 13. HD. 03.12.2014, 8012 / 38228

3- Tahsil edilen para, bir başka işteki vekalet ücreti alacağından bahisle mahsup edilemez.

02.02.2007, 2006 / 447 E, 2007 / 38 K. - 28.03.2015, 2014 / 657 E, 2015 / 231 K

4- Avukatın hapis hakkını kullandığına ilişkin beyanını, tahsilatı yaptıktan 3 ay sonra ve azledildikten sonra yapması diplin suçu oluşturur. 02.08.2014, 336 / 494

5- Yazılı ücret sözleşmesi yapmayan avukatın, tahsil ettiği asgari ücret tarifesindeki ücretten fazla olan paranın tamamını uhdesinde tutması disiplin suçu oluşturur. 02.01.2016, 2015 / 847 E, 2016 / 19 K


AK-171 : İşi sonuna kadar takip etme zorunluluğu ve tevkil


1- Deliller toplanmış olsa veya herhangi bir işlem yapılmayacak olsa bile avukat davanın her celsesine katılıp davayı takip etmek zorundadır. 09.11.2012, 336 / 585

2- Temyiz aşaması da “davanın sonuna kadar takibini” içerir.

03.01.2015, 2014 / 746 E, 2015 / 19 K. - 16.07.2016, 240 / 482

3 -Avukatın aleyhe olan hukuk mahkemesi kararını duruşmalı olarak temyiz edip Yargıtay’da duruşmaya katılmaması disiplin suçu oluşturur. 05.09.2015, 554 / 743

4-Avukatın, masraf ve vekaletname almasına rağmen, başlattığı icra takibine devam etmeyip takipsiz bırakması, disiplin suçunu oluşturur. 10.08.2018,687 / 766

5- Avukatın, .. İdare Mahkemesinin yasaya uygun olmayan dava dilekçesinin kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde tamamlanması, aksi takdirde davanın reddedileceğinin bildirilmesine ilişkin kararı tebellüğ ettiği halde hiçbir işlem yapmaması disiplin suçu oluşturur. 22.11.2013, 481 / 925

6- CMK ve Adli yardım ile görevlendirilen avukat yetki belgesi düzenleyemez. 12.10.2014, 466 / 682

7- Ücretini müvekkilden peşin almış olan avukatın, yetki belgesi verdiği şikayetçi avukata yaptığı hizmet karşılığı anlaşmış oldukları parayı ödememesi disiplin suçunu oluşturur. 02.02.2018, 2017 / 822 E, 2018 / 99 K


AK – 174 : Avukatın işi takipten vazgeçmesi, azli ve ücretin gününde ödenmemesi


1- Azil ile vekâlet görevi sone erer ve azledilen avukat müvekkilin lehine veya aleyhine hiçbir hukuksal işlem yapamaz. 26.06.2016, 508 / 476

2- Sanık cezaevinde tutuklu iken ağabeyi tarafından tutulan avukat, peşin olarak ödenmesi gereken ücretin ödenmemesi sebebiyle duruşmalara katılmamıştır. Avukatın hukuki ve mesleki sorumluluğu başlamadığından Ceza Tayinine Yer Olmadığına. 21.02.2003, 2002 / 295 E, 2003 / 5 K


MESLEK KURALLARI İLE İLGİLİ KARARLAR


MK-1; 1-657 s. yasaya bağlı kamu görevlisi avukatlar Av. Kn.nun ek-1/son md.sine göre, stajyer avukatlar ise aynı yasa madde 23/son’a göre Meslek Kurallarına uymak zorundadırlar. 18.10.2002, 144 / 285

MK-2:“Avukat, mesleki çalışmasında bağımsızlığını korur, bağımsızlığını zedeleyecek iş kabulünden kaçınır.”

1- Mesleğin en temel kurallarından biri avukatın bağımsızlığıdır. Bu ilke gereğince avukat müvekkilinin her dediğini yapmak zorunda değildir. 08.12.2006, 366/442 - 11.03.2011, 2010/648 E, 2011/144 K

2- Avukatın, icra takibinde takip masraflarını ve ihtiyati haciz için gerekli teminatı, yargı giderlerini kendisinin ödemesi, alacaklı adına muhtemel riskleri üstlenmesi, avukatlık mesleğinin bağımsızlığı ile bağdaşmaz.

15.03.2013, 2012 / 620 E, 2013 / 198 K - 19.07.2014, 265 / 449 - 22.04.2018, 134 / 445

3- Avukatın müvekkil tarafından kendisine iletilen ve hakaret içeren özel yaşama ilişkin iddiaları, içeriğine

aynen katılmak ve tekrar etmek suretiyle mahkemeye iletmesi, avukatlık mesleğinin bağımsızlığı ile bağdaşmaz. 23.08.2013, 219 / 639

MK-3; “Avukat mesleki çalışmasını, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve tam bir sadakatla yürütür.”

1-Avukat iş sahibinin yararına da olsa imzasını taklit ederek işlem yapamaz.24.02.2001,2000/202 E, 2001/29 K.

2- Avukatın eksik temyiz harçlarını süresinde yatırmaması sonucu temyiz talebinin reddine karar verilmesine sebebiyet vermesi disiplin cezasını gerektirir. 02.02.2018, 2017 / 889 E, 2018 / 122 K.

3- Avukatın, kesinleşen icra takibi neticesinde, borçlu bankanın para nakil aracını haczetmesi disiplin kurallarına aykırılık teşkil etmez. 21.07.2018, 672 / 726

4- Avukatın, icraya konulmak üzere müvekkilinden aldığı çekleri yasal yollardan tahsil etmek yerine, çeklerin bedeline karşılık şikâyetçiye kendi taşınmazlarını devretmek suretiyle ticari faaliyette bulunması disiplin cezasını gerektirir. 27.12.2018, 979 / 1184

5- Dava harç ve masraflarının dava açma yasal süresi olan 60 günlük süreden sonra gönderildiği, Avukatlık Kanunu’na göre avukatın harç ve masraf almaksızın dava açmasının yasak olması gözetildiğinde, şikâyetli hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir. 24.08.2018, 217 / 466

6- Avukatın, zamanaşımı süresinin geçmesine sebebiyet vererek çeklerin kambiyo niteliğini kaybetmesine ve alacağın tahsilinin zorlaşmasına ve gecikmesine neden olması MK 3’e aykırıdır. 19.12.2014, 717 / 854

7- Avukat, yaptığı icra takibinde hacizli malların satışını istemek yerine şikayetçinin aynı apartmanda birlikte ikamet ettiği komşularının tümüne 89/1 birinci haciz ihbarnamesi göndermiştir. Yasal haklar taciz amaçlı kullanılamaz. 24.01.2014, 2013 / 650 E, 2014 / 50 K

8- Avukatın borçluya ait olmayan evde borçluya ait olmayan eşyaları haczederek eşyaların sahibinin birçok kez istihkak davası açmasına yol açması disiplin suçu oluşturur. 05.10.2013, 245/755

MK-4;“ Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat, özel yaşantısında da buna özen göstermekle yükümlüdür.”

1- Avukatın ilamda yazılı maddi ve manevi tazminat alacakları için ayrı ayrı icra takibi yapması ve her iki icra dosyasından da ayrı ayrı vekâlet ücreti tahakkuk ettirilmesi MK. md. 4’e aykırıdır. 26.07.2013, 139 / 565

2- Avukatın, müdahil vekili olarak katıldığı Ceza Mahkemesince hükmedilen vekalet ücretini sanık sayısı olan sekize bölerek her sanık için ayrı ayrı icra takibi yapması, (alacak miktarı değişmese bile her dosya için ayrı ayrı icra masrafı ve vekalet ücreti tahakkuk edeceğinden) MK.na aykırıdır. 07.02.2009, 2008 / 499 E, 2009 / 89 K

3- Avukatın, (evinin kirasını / bürosunun kirasını / apartmanın ortak giderlerini ödememesi ) nedeniyle icra takiplerine ve haciz işlemlerine maruz kalması, MK md. 4’e aykırıdır.

31.01.2015, 2014 / 820 E, 2015 / 93 K - 02.01.2013, 2012 / 510 E, 2013 / 65 K - 23.11.2007, 315 / 378

4-Avukatın kendisine tahsil için verilen bir senedi katibine ciro ettirerek katibinin vekili olarak icra takibi yapması, mesleğin itibarını zedeler. 16.07.2004 , 150 / 243

5- Avukatın, kendisini baroya şikayet eden müvekkilin şikayetten vazgeçmesi karşılığında kendisinin de vekalet ücretinden vazgeçeceğine dair ibraname vermesi, mesleğin itibarını zedeler. 25.02.2005, 2004/383 E, 2005 / 59

6- Avukatın borç olarak aldığı (parayı / altınları / bilezikleri) zamanında ödemeyip aleyhine icra takibi yapılmasına sebep olması, borcunu ödememekte direnmesi, mesleğin itibarını sarsar.

12.03.2016, 26 / 203 - 30.09.2005 , 211 / 300 - 05.04.2013, 2012 / 707 E, 2013 / 254 K.

7- Avukatın, takibe geçmeden önce borçluya uyarı mektubu yazmasında Meslek Kuralları açısından sakınca yoktur. Ancak, vekalet ücreti istenmesi (22.12.2006, 399 / 477) telefonla manevi baskı yapılması, gerçeğe aykırı bilgiler aktarılması, icra takibi yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilmesi, birden fazla mektup gönderilmesi. (02.01.2016, 825 / 3) borçlunun ağabeyinin telefonla aranması (03.02.2018, 63 / 144) MK. md. 4’e aykırıdır.

8- İcra takibi başladıktan sonra borçluyu telefonla arayarak borç ile ilgili bilgi vermek, süresinde ödeme yapmazsa haciz işlemi yapılacağını, borcu masraflarla birlikte ödemek durumunda kalacağını hatırlatmak (22.06.2013, 2012 / 880 E, 2013 / 393 K.) borçluya “adresinize polisle birlikte hacze gelinecek, evde olmazsanız veya kapı kilitli olursa çilingirce kapınız açılacak, polis nezaretinde eşyalarınız haczedilecek” şeklinde ihtarname göndermek (03.05.2014, 124 / 304), borçluya birden fazla ve tehdit içerikli uyarı mektubu göndermek (14.01.2017, 2016 / 822 E, 2017 / 114 K) itiraz üzerine icra takibi durduğu halde borçluya “borcunu ödemesi, hakkında ihtiyati haciz kararı alındığı, ödemezse hacze gelineceği, faizsiz ödeme için irtibat numarası” şeklinde mesajlar göndermek yasaya aykırıdır. İcra takibinden sonraki işle ilgili yazışmaların icra dosyası kanalıyla yapılması asıldır. (03.11.2018, 758 / 982)

9- Borçlu yararına olduğu düşünülse dahi takip sonrasında yapılacak bütün yazışmaların İcra Müdürlüğü aracılığı ve karşı taraf vekili ile yapılması gerekir. 20.04.2017, 72 / 454

10- İcra takibinde ilam ile hükme bağlanan faiz oranının üstünde faiz talep etmek, mesleğin itibarını zedeler. 13.01.2007, 2006 / 435 E, 2007 / 20 K.

11- Borçlunun muhtemel bilgisizliğinden yararlanarak icra takiplerinde yasal sınırlar üzerinde faiz isteminde bulunmak ve itiraz edilmediği veya itiraz süresi kaçırıldığı takdirde haksız kazanç sağlamak düşüncesi avukatlık mesleğinin saygınlığı ve onuru ile bağdaşmayan bir davranıştır. 28.07.2006, 206 / 282

12- Haricen yapılan tahsilatı icra dosyasına bildirmeyerek, dosyadaki alacak miktarının tamamı üzerinden haciz işlemine devam etmek, MK md. 4’e aykırıdır. 14.11.2015, 742 / 911

13- Avukatın kendisinin alacaklı olduğu bonoyu sırf avukatlık ücreti almak için bir başkasına ciro edip o kişinin vekili sıfatıyla takip yapması, mesleğin itibarını zedeler. 19.11.1994 , 96 / 98

14- Avukatın, rızası ile de olsa 18 yaşından küçük bir kızla mesleki çalışma ortamı olan avukatlık bürosunda cinsel ilişkiye girmesi disiplin suçunu oluşturur. 07.09.2007, 215 / 283

15-Avukatın muvazaalı taşınmaz işlemlerine katılması meslek saygınlığını zedeler. 24.04.2016, 153 / 323

16- Avukatın, müvekkilinin eşi ve özellikle 3.şahısların açacakları dava ve alacağı tahsil amacıyla yapacakları takipleri sonuçsuz bırakmak amacıyla çekişmeli taşınmazı satın alması yasaya aykırıdır. 20.06.2014, 199 / 385

17- Avukatın, taraflar arasındaki muvazaalı düzenlemeyi bilerek icra takibini yürütmesi, muvazaalı işlere alet ve aracı olması MK. md. 4’e aykırıdır. 18.09.2015, 525 / 768 - 03.01.2015, 2014 / 697 E, 2015 / 6

18- Avukat, sahibi olduğu taşınmazı sözlü akit ile kiralamış, kira bedelini almış, taşınmazın anahtarını teslim etmemiş ve kiracı sözleşmeden cayıp kira bedelini geri isteyince vermemiştir. Eylem MK 4’e aykırıdır. 21.01.2006, 2005 / 83 E, 2006 / 15 K.

19-Avukatın, bürosunda müvekkilleri, karşı taraf olan şikayetçi ve avukatı ile birlikte yaptıkları görüşmeyi güvenlik kamerası ile kaydederek dosyalara delil olarak sunması, Av. Kn. Yönetmeliğinin 16/son maddesine aykırı olup disiplin suçu oluşturur. 10.01.2014, 2013 / 587 E, 2014 / 7 K

20- Hakkında kamu davası açılmış olan avukatın duruşmada, mahkemece gereği düşünüldü denip karar verileceği sırada ayağa kalkmaması, mahkemece ikaz edilmesine rağmen bu tavrını sürdürmesi, özel yaşam içinde mesleğin itibarını zedeler, MK. 4’e aykırıdır. 08.12.2006, 360 / 437

21- Avukatın yanında sigortalı olarak çalışan avukatın sigorta primlerini yatırmaması MK. 4’e aykırıdır. 24.11.2017, 574 / 1002

22- Avukatın, kendisi gibi avukat olan ve boşanma aşamasında olduğu şikayetçi eşini darp etmesi sebebiyle ceza mahkemesince cezalandırılması, MK 4. md.ye aykırıdır. 30.05.2015, 193 / 401

MK-5; “Avukat yazarken de konuşurken de düşüncelerini olgun ve nesnel bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır.”

1- Şikayetli mahkemeye sunduğu dilekçede, şikayetçiyi “dolandırıcılık ve çetecilik” ile suçlamıştır. Hakkında dolandırıcılıktan mahkumiyet kararı bulunmayan bir kimse hakkında bu sözlerin kullanılması kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup disiplin suçu oluşturur. 09.05.2003, 24 / 132

2- Müvekkil tarafından iletilen ve “bu ifadelerim sanık ve sanık avukatının söylediği yalanlardan değildir.. sanık avukatı ya dosyayı adam gibi incelememiş veya kendi ürettiği yalan ve hayal dünyasında kaybolup gitmiş” ifadeleri yer alan dilekçeyi içeriğine aynen katılmak ve tekrar etmek suretiyle mahkemeye vermek, MK md. 5’e aykırıdır. 10.10.2004, 184 / 275

3- Avukat bürosuna görüşmeye gelen müvekkil/şikayetçiye ‘ben bu davadan bıktım, hiçbir b.. yapamazsınız s….. olun gidin’ demiş, hakkında açılan kamu davası şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle düşmüştür. Ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararın onanmasına. 07.10.2016, 459 / 677

4- Avukatın dava dilekçesinde kullandığı “ davalının haksız ve ahlaksız tutumu nedeniyle ” sözünün savunma sınırları içinde olduğu kabul edilemez. 13.03.2009, 2008 / 534 E, 2009 / 138 K

5- Avukatın belediye vekili sıfatıyla mahkemeye sunduğu dilekçesinde davacı şikayetçiyi kastederek ‘davacı belediyemize karşı tamamen kötüniyetli, açgözlü ve hilebaz davranışlarda bulunarak belediyemizi faka bastırıp hakkı olmadığı halde belediyeden yüklü miktarda para koparmak gayretindedir’ şeklinde ifadeler kullanması, disiplin suçu oluşturur. 19.04.2014, 40 / 257

6- Avukatın mahkemeye sunduğu dilekçede davalı hakkında kendisini uyaran görevli memura ukalalık yaparak zorluk çıkarmış’ şeklinde beyanda bulunması MK.na aykırıdır. 27.05.2011, 73 / 328

7- Savcılığa verilen dilekçede kullanılan ‘şüpheli bilirkişinin raporundaki davacı tarafın sicili bozuktur, yurt içinde ve dışında pek çok kişiyi dolandırmıştır, bilirkişinin böyle bir rapor düzenlemesinin sebebi kendisine çıkar sağlanarak etki altında kalmasıdır’ sözleri savunma sınırlar içinde sayılamaz. 08.02.2017, 562 / 1043

8- Savcılığa verilen dilekçede ‘sanık ticaret değil, dolandırıcılık yapmaktadır. Kendisi tacir değil dolandırıcıdır, müvekkilimi dolandırmıştır’ sözlerini kullanmak MK.na aykırıdır.22.06.2013, 2012 / 834 E, 2013 / 380 K.

MK-6 : “Avukat iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir. Taraflar arasındaki anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalmalıdır.”

1-Davalı vekili olan avukatın mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde şikayetçi hakkında “bir suçluluk psikolojisi ile hareket ettiğinin somut göstergesidir”, “davacı resmi evrak üzerinde sahtecilik yaparak” şeklinde ifadeler kullanması MK.nın 6. md.sine aykırıdır. 02.02.2007, 2006 / 446 E, 2007 / 37 K

2- Avukatın dilekçesinde “davalının kalp ameliyatı geçirdiği bir gerçektir, ameliyattayken ölmemesi aile için büyük bir kayıptır” şeklinde beyanda bulunması MK. 6’ya aykırıdır. 14.05.2004, 85 / 182

3- Avukatın duruşmada şikayetçinin annesi hakkında söylediği “ o yolun yolcusu, birkaç kişi ile yatıp kalkmış onun yüzünden cinayet işlenmiştir” sözleri hoş olmasa da nesebin düzeltilmesi davasında zorunlu olarak savunma amacıyla söylendiğinin kabulü gerekir. 21.06.2013, 44 / 423

MK-11: Avukat,TBB’nce kabul olunan mesleki dayanışma düzen ve gereklerine uygun davranmak zorundadır.

1- Bir avukatın, vekaletnameye dayalı ve müvekkilinin ısrarlı isteğine uygun olsa da meslektaşını azletmesi, meslek dayanışma ve düzen gereklerine aykırıdır. 27.06.1998 , 58 / 88

MK- 17: “ Yargıç ve savcılarla ilişkilerinde avukat, hizmetin özelliklerinden gelen ölçülere uygun davranmak zorundadır. Bu ilişkilerde karşılıklı saygı esastır.”

1-Avukatın, yargılamaya son verilmesinden sonra mahkemenin kararına duruşma salonunda sözlü olarak tepki göstermesi, MK 17’ye aykırıdır. 03.07.1999 , 46 / 90

2- Avukatın, hangi şart ve düşünce içinde olursa olsun yargılanan müvekkili ile yargılayan hakimi bürosunda bir araya getirmesi ve görüşmelerini sağlaması, disiplin suçu oluşturur. 09.07.2005, 7 / 224

3- Sanık müdafii avukatın C. Savcısının mütalaasına karşı “Mütalaaya karşı savunmalarımızı hazırlamamız için süre talep ediyoruz, ancak mütalaayı kabul etmiyorum, savcı hukuk fakültesini yeniden okusun, hukuk fakültesini okumadı, ya dosyayı okumadı, ya da mahkemenin yaptığı işleri esas almıyor, ya da değer biçmiyor.” şeklinde ifadeler kullanması MK 17’ya aykırıdır. 14.07.2017, 2016 / 804 E, 2017 / 99 K

4- Avukatın Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada kullandığı “Ağır Ceza Mahkemesi heyeti nasıl olmuş ise kısa bir sürede toplanmış ve tahliye kararı çıkmıştır. Bu bizde şüphe uyandırmıştır. Sanık vekilinin kısa sürede bu şekilde tahliye kararı aldırması manidardır” sözleri şikayetçi ve mahkemeyi zan altında bırakan sözlerdir,

savunma sınırları içinde kabul edilemez. 30.01.2016, 2015 / 889 E, 2016 / 80 K

5- Eşi hakkında mahkumiyet kararı verilen avukat duruşmada hakime “ben sizi tanıyorum, bu işin peşini bırakmayacağım” diyerek salona tükürmesi ve “benim hakkımda da dava açın” diyerek salonu terk etmesi disiplin suçu oluşturur. 17.01.2015, 2014 / 618 E, 2015 / 49 K

6- Duruşma yapılmadığı bir sırada mübaşirle konuşan avukatın, hakim tarafından salondan çıkarılması tehdidine karşı sessiz kalması beklenemez. Dosya içeriğine göre şikayetli avukat tarafından yargıca, duruşma yapılmadığı için de mahkemeye karşı yapılan bir saygısızlık söz konusu değildir. 24.12.2005, 313 / 422

MK - 24 : “Avukat ileride tanık olarak dinlenecek kimselerden istisnai olarak bazı konuları öğrenmek zorunda kalmış olursa bu kişileri etkilemiş olma şüphesi altına düşmekten kaçınmalıdır. Avukat tanıklara önerilerde bulunamaz, nasıl hareket edecekleri hakkında talimat veremez.”

1- Avukatın, duruşma günü karşı taraf tanıklarının yanına giderek “bizim bu davayı kaybetme ihtimalimiz yok, kesin olarak kazandık siz buraya boşuna gelmişsiniz” demesi MK md. 24’e aykırıdır. 11.05.2007, 190 / 147

2- Avukatın tutuklu müvekkilini cezadan kurtarmak amacıyla aynı suçtan tutuklu bir başka sanığa duruşmada ne demesi gerektiğini belirten not yazıp vermesi disiplin suçu oluşturur. 16.02.2002, 2001 / 207 E, 2002 / 3 K.

3- Avukatın duruşma gününden önce ihtarname göndererek tanıkları baskı altına alması MK.na aykırıdır.

24.11.2017, 510 / 991

4- Avukatın bir öğretmen hakkında yapılan soruşturmada daha önce öğretmen aleyhine ifade vermiş olan öğrencilerin ifadelerini değiştirmeleri için çaba sarfetmesi MK 24’e aykırıdır.20.09.2013, 363 / 732

MK-27; 1.f-) “Hiçbir avukat, herhangi bir meslektaşı özellikle hasım vekili meslektaşı hakkında küçük düşürücü nitelikte kişisel görüşlerini ve düşüncelerini açıkça belirtemez.”

1-“Davalı vekilinin uydurması” gibi sözler avukatın rahatlıkla kullanabileceği incelik düzeyinde olmayıp disiplin suçu oluşturur. 10.06.1995, 42 / 47

2- Şikayetçi avukatın Kadastro Mahkemesinde görülen bir davanın karar aşamasında taşınmaz sayısının fazla olması karşısında vekalet ücretinin üç katının takdir edilmesini talep etmesi üzerine şikayetlinin hakime, “Hanım arkadaşımızın isteğini yerine getirseniz dahi kendisini tatmin edemezsiniz” şeklinde beyanda bulunması, MK md. 27’ye aykırıdır. 09.05.2003, 51 / 155

3- Avukatın, aleyhine verilen bir disiplin cezasına ilişkin karara karşı TBB Disiplin Kuruluna sunduğu itiraz dilekçesinde Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında sarfettiği “bir aferin için bin dam eşeği öpebilirler” sözü, küçük düşürücü ve hakaret içeren bir ifadedir. 14.06.2002, 37 / 168

4- “Davalı vekili avukatlık görevini kötüye kullanmakta, yalan beyanda bulunmaktadır. Mahkemeyi yanıltmaya çalışmaktadır.” şeklindeki sözler, MK md. 27’ye aykırıdır. 08.12.2006, 377 / 448

5- Dilekçede şikayetçi için “karşı davalar ile kendisine yeni davalar yaratmak istediğini düşünmemek mümkün değildir.. çok bilen meslektaşımız” sözlerini sarfetmek, MK.na aykırıdır. 30.09.2005, 229 / 315

6- Baro Yönetim Kurulu meslektaşlarına yapılan saldırıları protesto etmek için duruşmalara girmeme kararı almış, şikayetli duruşmaya girince hakim “duruşmalara giriyor musunuz?” diye sorduğunda, “Evet ben duruşmalara giriyorum, ben sürüden değilim” demiştir. Eylemi Meslek Kuralları md. 5 ve 27’ye aykırıdır. 19.09.2008, 238 / 360

7- “…. barosu avukatlarının hepsi ukaladır” sözü disiplin cezasını gerektirir. 29.08.2014, 344 / 535

8- Şikayetlinin ceza mahkemesinde duruşma arasında kendi duruşmasının öne alınmasını talep eden şikayetçi avukata hitaben “terbiyesizlik yapma” demesi MK 27’ye aykırıdır. 26.10.2014, 536 / 717

9- Avukatın cevap dilekçesinde karşı taraf vekili meslektaşı hakkında “Dava dilekçesinin şikâyetçi avukata yakışan bir dilekçe olduğu, cevap vermesi durumunda şikayetçiyle aynı seviyeye ineceği” şeklinde ifadeler kullanması, Meslek Kurallarına aykırıdır. 01.12.2013, 2012 / 625 E, 2013 / 41 K.

10- Avukatın duruşmada karşı taraf meslektaşı hakkında “böyle avukatlık yapılmaz”, “avukat beyin dosyadan haberi yok” gibi sözler sarfetmesi meslek kurallarına aykırıdır. 03.01.2016, 2015 / 866 E , 2016 / 29 K

11- Şikayetlinin şikayetçi avukat E. hakkında şikayetçinin müvekkiline “dava açması için avukat tutmuşsun, o E. denen şahıs zamanında benden iş istedi ben vermedim, o davayı hak edemezsiniz” şeklinde sözler sarfetmesi MK 27’ye aykırıdır. 26.10.2014, 501 / 707

12- Avukatın mahkemeye verdiği dilekçede kullandığı “karşı taraf vekili babalarının çocuklarını dövmesinin bir hak olduğunu iddia etmektedir. Bu tutum son derece barbarca ve çağdışı bir zihniyetin ürünüdür” şeklindeki sözler, savunma sınırları içinde ve taşın yakınma niteliğindeki sözler olduğundan disiplin suçu oluşturmaz. 09.05.2015, 187 / 366

13- Bir taşınmazın açık arttırma ile satışı sırasında şikayetli avukatın şikayetçi meslektaşına karşı siz yaşlı ve bunak bir avukatsınız” sözlerini sarfetmesi Meslek Kurallarına aykırıdır. 02.11.2018, 801 / 1004

14-Şikayetlinin mahkemeye sunduğu dilekçede, şikayetçi avukat hakkında “kendisi tefecilik yapan ve para tahsilatının nasıl yapılacağını iyi bilen birisidir” sözlerini sarfetmesi, MK 27’ye aykırıdır.

02.02.2018, 2017 / 922 E, 2018 / 135 K.

15- Şikayetli avukat şikayetçi avukata cep telefonundan gece 03.38’den 04.24’e kadar 8 adet mesaj atmış, hakkında Adalet Bk.nca kovuşturma izni verilmemiştir. Eylem suç değilse de rahatsız edicidir. Avukat her koşulda meslektaşına saygılı olmalı, onu rahatsız edici davranışlardan kaçınmalıdır. 24.09.2016, 385 / 634

16- Avukatın temyiz dilekçesinde şikayetçi avukat için sarfettiği “bu işi ekmek kapısı haline getirdiği” şeklindeki sözler MK 27’ye aykırıdır. 29.09.2017, 391 / 815

17- Avukatın disiplin soruşturması aşamasında verdiği savunma dilekçesinde; henüz yargılanmakta olan bir meslektaşını kastederek “Zaten, bu kişi terör örgütü üyesi olup” ifadesine yer vermesi, MK 27’ye aykırıdır.

11.08.2017, 396 / 734

18- Şikayetçi Av. H.nin müvekkili kendi alacağının ödenip ödenmeyeceğini görüşmek üzere bürosuna gittiğinde şikayetlinin şikayetçi avukatı kastederek “biz o parayı ödemeyeceğiz. Avukat H. alabiliyorsa alsın bakalım” şeklinde ifadeler kullanması disiplin suçu oluşturur. 08.09.2016, 342 / 596

19-Şikayetlinin, bir başka avukatın bürosunda ve müvekkilinin yanında şikayetçi avukata hitaben “ne mezunusun sen, bırak bu işleri nasıl avukatsın sen, tecrübesizsin, sana kim diploma verdi, önüne gelene diploma dağıtıyorlar” şeklinde sözler sarfetmesi MK 27’ye aykırıdır. 05.04.2014, 61 / 235

2. f-) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 31.03.2014 tarihli, 2011/76 E., 2014/1397 K.s. kararıyla Meslek Kuralları 27/2. maddesini (“Bir avukat başka bir avukata karşı asıl ya da vekil sıfatıyla takip edeceği davayı kendi barosuna bir yazı ile bildirir.”) iptal etmiştir.

3. f-) 1- Avukatın baro başkanlığı aleyhine idare mh.nde dava açıp baroya bildirmemesi MK 27’ye aykırıdır. 22.08.2013, 202 / 632

2- Av. A’nın, stajyer Av. B vekili sıfatıyla Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunup baroya bilgi vermemesi MK 27/3’e aykırıdır. 19.03.2004 , 2 / 91

MK-31; “Avukat, hasım tarafın ancak avukatıyla görüşebilir. Hasım tarafın avukatı yok ise avukatın hasım tarafla teması zorunlu sınırlar içinde kalır. Hasım tarafla her temasından sonra avukat, müvekkiline bilgi verir.”

1- MK md. 31 ile yasaklanan husus, avukatı bulunan karşı tarafla sadece yüz yüze görüşmek değildir. Amaç, her türlü irtibatın avukatlar aracılığıyla kurulmasını sağlamaktır. Avukatın, karşı tarafa bir yazı yazarak avukatının duruşmaya gelmediğini bildirmesi ve davaya konu cihazların keşif mahalline getirilmesini istemesi, MK 31’e aykırıdır. 21.10.2005, 247 / 338

2- Eğer her iki tarafın avukatı varsa telefonla olsa dahi hasım ile görüşülemez. 08.05.2005 , 114 / 230

3- Davalı vekili olan avukatın, duruşma sonrası, avukatı olmasına rağmen davacının yanına giderek “davada uzlaştırma sağlamaya yönelik ” görüşme yapması, MK 31’e aykırıdır. 24.12.2005, 332 / 428

4- Avukatın, şikâyetçi avukatın vekillik görevi devam ederken karşı taraf asil ile görüşmesi disiplin suçunu oluşturur. 02.02.2018, 2017 / 937 E, 2018 / 137 K.

5- Avukatın, avukatı olduğu halde ondan habersiz davacı karşı tarafla görüşerek ibraname alması, açılmış olan davalardan feragat ettirmesi MK 31’e aykırıdır. 16.01.2016, 2015 / 891 E, 2016 / 54 K

6- Karşı taraf asilin avukatını azlettiğini söyleyip görüşmek istemesi üzerine avukatın karşı taraf vekili olan meslektaşının azledilip azledilmediğini araştırması gerekir. 16.06.2006 , 148 / 221

7-Şikayetlinin, yargılaması süren bir davada, şikâyetçi avukatın müvekkillerine mektup göndererek, şikâyetçi avukatı şikâyet etmesi, hakkında olumsuz kanaat edinmelerine neden olacak ifadelerde bulunması, MK 31’e aykırıdır. 05.04.2013, 2012 / 673 E, 2013 / 240 K.

8- Ölümlü trafik kazasından dolayı açılmış olan kamu davasında, sanığın müdafiliğini üstlenen şikâyetlinin, müdahiller vekili olan şikâyetçi avukata haber ve bilgi vermeden sanık müvekkili ile birlikte müdahillerin evlerine giderek görüşmeler yapması MK 31’e aykırıdır. 05.09.2008, 165 / 304

9- Şikayetlinin, avukatından habersiz karşı taraf davacı asil ile görüşüp anlaşması, davadan ve yargılama giderlerinden davacı asli ile birlikte karşılıklı feragat etmesi MK 31’e aykırıdır. 23.12.2017, 628 / 1085

10-Avukatın, davacı olan karşı tarafa avukatını azletmesi ve davadan feragat etmesi halinde alacağının ödeneceğini telkin etmesi MK.na aykırıdır. 13.07.2013, 80 / 504

MK-39; “İş sahibi anlaşmayı yaptığı avukattan sonra ikinci bir avukata vekalet vermek isterse, ikinci avukat işi kabul etmeden önce ilk vekalet verilen avukata yazı ile bilgi vermelidir.”

1- İkinci avukatın ilk avukata yazılı bilgi vermeden dosyaya vekaletname koyması MK 39’a aykırıdır.

16.03.2018, 243 / 312

2- İkinci avukat ilk avukata yazılı olarak bilgi verecektir, telefonla olmaz. 08.07.2006 , 198 / 269

3- Şikayetçi (ilk) avukat iş sahibinin başka bir avukatı da görevlendirmesine muvafakat etmemiş olduğundan ve bu nedenle (AK md.172 gereği) iş sahibi ile şikayetçi avukat arasındaki vekalet ilişkisi kendiliğinden sona erdiğinden iş sahibinin işi başka bir avukata vermesinde ve şikayetli (2.) avukatın da bu işi ilk avukata yazılı bilgi vermeden kabul etmesinde yasaya ve MK.na aykırılık yoktur. 07.11.2003, 250 / 375

4- Avukatın işi kabul ettiği tarihte şikâyetçinin vekâletinin devam edip etmediğini kontrol etmesi, müvekkilinin önceki vekilini azlettiğine dair beyanının doğruluğunu araştırması gerekirken, şikâyetçinin vekâleti devam etmekteyken görevi kabul etmesi MK 39’a aykırıdır. 17.11.2006, 345 / 417

5- İlk avukat azledilmiş ancak azilname henüz dosyaya konmamıştır. Bu arada ikinci avukatın ilk avukata yazılı bilgi vermeden dosyaya vekaletname koyması MK 39’a aykırıdır. 27.10.2001, 82 /159

6- Davayı birden çok avukat takip etmekte ise bir tanesine bildirimde bulunmak yeterlidir. 24.04.2009, 70/213

MK 42; “Avukat işle ilgili giderleri karşılamak üzere avans isteyebilir. Avansın işin gereğini çok aşmamasına, avanstan yapılan harcamaların müvekkile zaman zaman bildirmeye ve işin sonunda avanstan kalan paranın müvekkile geri verilmesine dikkat edilir.”

1- Avukat aleyhe verilen hukuk mahkemesi kararını duruşmalı olarak temyiz etmiş, ancak masraf verilmediği için Yargıtay’daki duruşmaya katılmadığını savunmuştur. Bu durumda avukat MKnın 42. maddesi gereği yazılı olarak avans talep etmeli, avans ödenmediği takdirde de sonuçları hakkında müvekkili uyarmalıdır. “Şifahen istedim, vermedi, ben de katılmadım” savunması, mesleğin özenle yapılmadığını gösterir. 19.11.2016, 516 / 785

2 - Şikâyetli gerekli masrafın verilmemesi nedeniyle işlem yapamadığını savunmuş ise de, böyle bir durumda masraf verilmemesinin doğuracağı sonuçlar hakkında iş sahibinin yazılı olarak uyarılması gerektiğinden ve uyarı yapıldığına ilişkin bir kanıt da gösterilmediğinden, masrafın verilmemiş olması avukatı sorumluluktan kurtaramaz. 07.09.2013, 287 / 700

3-Alınan para yargı giderlerini karşılamıyorsa müvekkil masraf getirmemesinin sonuçları hakkında yazılı veya HMK 199. madde kapsamındaki deliller de dahil olmak üzere uyarılmalı, olası hak kayıplarına neden olunmamalıdır. 13.02.2016, 2015 / 967 E, 2016 / 139 K

4- Masraf istendiği halde verilmediğine ilişkin savunma, yazılı delille kanıtlanmalıdır. 22.08.2013, 207 / 637

MK- 43: “Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir. Müvekkille ilgili hesap varsa uygun sürelerde durum yazı ile bildirilir.”

1- İş sahibine herhangi bir nedenle ulaşılamaması halinde paranın bir banka hesabına yatırılması veya mahkemeden tevdi mahalli tayini istenmesi gerekir. 28.01.2011, 2010 / 544E, 2011 / 53 K.

2-Avukatın müvekkili adına para tahsil ettikten 46 gün sonra müvekkiline parayı alması konusunda yazılı bildirimde bulunması ve parayı, mahkemece tevdi mahalli tayin edildikten 29 gün sonra bankaya yatırması, MK.43’e aykırıdır. 22.04.2006, 50 / 128

3- Avukatın icra dosyasından tahsil ettiği parayı şikâyet dilekçesi verildikten sonra, yargılama ve disiplin kovuşturması aşamasında ödemesi suçu ortadan kaldırmaz. 23.12.2017, 734 / 1109

4- Haricen tahsilâtın dosyaya geç bildirilmesi disiplin suçu oluşturur. 27.05.2011, 28 / 311

5-Avukatın, tahsil ettiği parayı müvekkilinin yazılı talimatı olmaksızın üçüncü bir kişiye ödemesi, yasaya aykırıdır. 23.04.2016, 149 / 321

6- Ne miktar para tahsil edildiği, ne kadar masraf, vekâlet ücreti kesip davacıya ne miktar ödendiği belli olmayan ibranameye itibar edilemez. 05.11.2016, 476 / 739

MK- 47 : “Ücret davası açacak olan avukat, önce baro yönetim kuruluna bilgi verir. Bu konuda baro yönetim kurulunun görüşlerini bildirme yetkisi vardır.”

1- Ücret davası deyimi, ücretin tahsili amacıyla yapılacak icra işlemlerini de kapsar. Avukatın, ücret alacağının tahsili için icra takibi yapması halinde takip yapmadan önce baroya bilgi vermesi gerekir. 24.04.2016, 146 / 318

2- Azledilen ve haksız azil nedeniyle ücret alacağı davası açacak olan avukatın davayı açmadan önce baroya bilgi vermesi gerekir. 05.10.2013, 568 / 801 - 19.11.2016, 533 / 794

3- Şikayetli, hak etmediği ücretle ilgili olarak müvekkili aleyhine icra takibi başlatmış, bu takip Asliye Hukuk Mh. kararıyla iptal edilmiş ve karar kesinleşmiştir. Eylem. Meslek Kurallarına aykırıdır. 20.09.2013, 217 / 706


Hazırlayan: Aydın Barosu Disiplin Kurulu Başkanı Av. Orhan Cura

24.478 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI

24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanun ile düzenlenen “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı”; hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki h

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

1-) AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ A- TANIMI Tanımı : Avukatlık sözleşmesi avukatlık vasfını kazanmış bir meslek mensubunun, hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, her tür hukuk

Comments


bottom of page