Avukatlık kanunu ve avukatlık meslek kuralları disiplin kararları

Güncelleme tarihi: 3 May 2020

AVUKATLIK DİSİPLİN HUKUKU


AVUKATLIK KANUNU İLE İLGİLİ KARARLAR


AK- 11: Avukatlıkla birleşemeyen işler


1- Avukat, Limited şirket ortağı olabilir ama Limited şirket müdürlüğü avukatlıkla bağdaşmaz.

14.09.2018, 584 / 845

2- Avukat, adi şirket ortağı olamaz. 19.09.2008, 240 / 362

3- Avukatın oto alım satım işleriyle uğraşması yasaya aykırıdır. 09.05.2015, 181 / 363

4- Anonim Şirket denetçisi olan avukatın, denetlemekle görevli olduğu şirket yöneticilerinin aynı dönemde vekilliğini üstlenmesi, yasaya aykırıdır. 21.02.2013, 2012 / 556 E, 2013 / 113 K.

5 -Avukatın ücret karşılığı bina yöneticiliği yapması AK’na aykırıdır.

11.02.2005, 2004 / 359 E, 2005 / 35 K.


AK-34; (Özen yükümlülüğü)

1- Avukat, duruşmalara ve keşif mahalline alkollü olarak katılamaz. 12.09.2003, 134 / 253

2-Vekaletname ve masraf alınmasına rağmen 7 ay içinde dava açmamak AK 34’e aykırıdır. 11.11.2005,262/359

3- Avukat, vekalet ücretini aldığı halde üstlendiği davayı müvekkillerini oyalayarak geç açmış ve bu nedenle azledilmiştir. Eylemi AK 34’e aykırıdır. 11.02.2005 , 2004 / 362 E, 2005 / 38 K.

4- Sadece vekaletname vermek tek yanlı bir işlemdir. Vekalet akdi ise tarafların karşılıklı icap ve kabullerinin birleşmesi ile oluşur. Sadece vekaletname düzenlenmiş olması, vekaletname verilen avukatın işi kabul ettiği anlamına gelmez, bir işin vekil tarafından üstlenildiğinin ve vekalet akdinin kanıtı olamaz. Bu sebeple şikayetlinin dava açmamış olması disiplin suçunu oluşturmaz. 15.09.2006, 252 / 324 - 19.12.2008, 359 / 495

5- Avukatın, müvekkil tarafından kendisine verilen her belgenin gerçeğe uygun olup olmadığını araştırma yükümlülüğü yoktur. 19.09.2008 , 203 / 339

6- Avukatın bir haktan vazgeçme anlamına gelen işlemlerde müvekkilden yazılı, yazılı olmasa da HMK199. maddede bildirilen şekilde belge alması zorunludur. (Aleyhe olan kararı temyiz etmemek (06.07.2014,241 /418) / davayı takip etmemek (09.05.2015, 173 / 358) / davadan feragat edilmesi (29.08.2014, 379 / 542) / davanın kabul edilmesi ( 22.12.2006, 347 / 462) sulh olma (01.12.2013, 2012/498 E, 2013 / 32 K) / icra dosyasındaki alacaktan feragat etme (06.05.2011, 8 / 292) / tanık dinletmekten vazgeçme (16.06.2006, 154 / 227) / haczin kaldırılması ( 23.11.2014, 655 /784)

7- Avukat aleyhte verilen kararın temyizinde yarar görmediği kanısında ise mütalaasını iş sahibine yazılı olarak bildirmek ve nedenlerini açıklamakla yükümlüdür. 16.07.2016, 270/ 485 - 25.01.2019, 2018/1020 E, 2019/38 K

8-Şikayetli, şikayetçinin sanık olarak yargılandığı Ceza Mh. kararını temyiz etmemiş, hakkında açılan kamu davasında şikayetçi, “yanlış yönlendirilmesi nedeni ile şikayetçi olduğunu, sonradan yanlış yönlendirildiğini anladığını, şikayetliye kendisinin kararı temyiz etmesine gerek olmadığını söylediğini, yazılı belge vermediğini” bildirmiştir. Eylem disiplin suçu oluşturmaz. 30.09.2005, 221 / 309

9- Avukatın müvekkili hakkında verilen mahkumiyet kararıyla ilgili olarak Yargıtaydaki temyiz duruşmasına katılmaması 34. maddeye aykırıdır. 10.06.2017, 343 / 602

10- Avukatın müvekkili hakkında ceza mahkemesince verilen mahkumiyet kararını temyiz etmemesi disiplin suçu oluşturur. 20.04.2017, 57 / 446

11- Şikayetli istihkak davasında davalı şikayetçinin vekilliğini üstlenmiş, davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiş, karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiş, şikayetçi disiplin kurulunda yapılan duruşmada kararı temyiz etmekten vazgeçtiğini, ancak avukatına bu konuda yazılı belge vermediğini söylemiştir. Eylem disiplin suçu oluşturmaz. 03.05.2014, 136 / 307

12- Karar düzeltme yoluna gidip gitmemek avukatın takdirine kalmıştır, gitmemek disiplin suçunu oluşturmaz.

23.11.2014, 635 / 783

13- Avukatın haricen tahsil ettiği parayı icra dosyasına geç bildirmesi 34. md.ye aykırıdır.

09.06.2017, 240 / 591

14- Avukatın açtığı davayı müracaata bırakması ve açılmamış sayılmasına sebep olması AK 34’e aykırıdır. 08.03.2019, 90 / 179

15-Avukatın keşif giderleri ile bilirkişi ücretini verilen süresi içinde mahkeme veznesine yatırmayarak, davanın reddine karar verilmesine sebebiyet vermesi, AK 34’e aykırıdır. 25.09.2016, 425 / 654

16- Avukatın, yaptığı icra takibinde alacağın tamamını haricen tahsil ettiği halde icra dosyasına bildirmemesi disiplin suçu oluşturur. 20.09.2013, 333 / 718

17- Avukatın CMK uyarınca müdafi tayin edildiği SSÇ’nin yargılandığı ceza dosyasının duruşmalarına katılmaması AK 34.maddeye aykırıdır. 02.08.2014, 341 / 495

18- Avukatın, müvekkili ile vekâlet ilişkisi devam ederken aleyhine icra takibi başlatması AK 34’e aykırıdır.

23.12.2017, 12 / 1108

19- Avukatın icra takibi yaptığı borçludan borcun tamamını haricen tahsil etmesine rağmen aynı borç nedeniyle haciz yapması AK. 34. maddeye aykırıdır. 17.05.2013, 2012 / 677 E, 2013 / 243 K.

20 -İleride kamulaştırma yapıldığı takdirde dava açılmak üzere zamanı ve süresi belli olmayan bir vadeye bağlı olarak görev kabulü ve bununla ilgili ücretin alınması 34. maddeye aykırıdır.10.02.2006,2005/408 E,2006/48 K.

21- Ceza Mahkemesinde sanık müdafi avukatın hüküm fıkrası okunurken ayağa kalkmaması yasaya (CMK md. 231/4) aykırıdır, disiplin suçu oluşturur. 08.08.2015, 459 / 655

22- Avukatın tapu kaydını incelemeden müvekkilinin paydaş ve bu nedenle sıfa­tı olmadığı halde ortaklığın giderilmesi davası açması disiplin suçu oluşturur. 28.02.2015, 2014 / 866 E, 2015 / 172 K.

23 -Avukatın müvekkiline dava ile ilgili bilgi vermemesi, 34.md.ye aykırıdır. 17.11.2006 , 312 / 406

24- Avukatın, davanın istediği Aile Mahkemesine düşmesini sağlamak amacıyla ısrarla çok sayıda boşanma davası açıp feragat etmesi 34. maddeye aykırıdır. 30.01.2016, 2015 / 907 E, 2016 / 86 K

25-Avukat ilk bakışta sahte olarak düzenlendiği anlaşılan belgeyi kullanmamalıdır. 30.05.2015, 140 / 387


AK- 36 ; Sır saklama


1 -Şikayetçi, avukata bir taşınmazın satışı için yetki vermiş, satıştan sonra çıkan uyuşmazlık nedeniyle satın alan kişi aleyhine dava açmıştır. Avukatın bu davada müvekkilinden izin almadan davalı taraf için tanıklık yapması AK 36’ya aykırıdır. 13.04.2002 , 2001 / 305 E, 2002 / 116 K.

2- Avukat müvekkili A ile eşinin anlaşmalı boşanma davası ile ilgili protokolu hazırlayıp imzalamış, boşanma davasında A’nın vekilliğini yapmış, daha sonra A’nın eşinin açtığı nafakanın indirilmesi davasında müvekkili A’nın muvafakatını almadan eşinin tanıklığını yapması 36. maddeye aykırıdır. 17.05.2013, 2012 / 791 E, 2013 / 340 K.

3- Avukatın bizzat kendisinin ceza veya disiplin tahkikatına maruz kalması hallerinde sırrın açıklanması suç oluşturmaz. 08.08.2015, 383 / 631

AK-38; İşin reddi zorunluluğu

1- Avukatın hak düşürücü sürenin geçtiğini bildiği halde dava açması yasaya aykırıdır.

23.03.2012, 2011 / 651 E, 2012 / 146 K

2- İdari işlemin iptali için tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açılması gerekir. Dava açma süresi geçtiği için işin reddedilmesi gerekirken reddedilmemesi AK 38’e aykırıdır. 06.09.2013, 124 / 673

3- Çıplak gözle senette tahrifat olduğunu gören avukat işi reddetmek zorundadır. 22.06.2007, 155 / 207

4- Şikayetlinin, açacağı maddi ve manevi tazminat davasının zamanaşımı sebebiyle reddedileceğini bilmesine rağmen masraf alıp dava açması AK 38/a’ya aykırıdır. 28.01.2011,2010 / 534 E, 2011 / 51 K.

5-Avukatın sözleşme tanzimi ve tahliye taahhüdü hususunda şikayetçiye hukuki yardımda bulunup yargılama aşamasında karşı tarafın vekilliğini üstlenmesi AK 38/b’ye aykırıdır. 22.02.2004, 2003 / 382 E, 2004 / 48 K.

6 -Bir davada taraflar arasında mutabakat sağlanmış olsa bile aynı ortak büroyu paylaşan avukatlardan birinin davacıyı diğerinin davalıyı temsil etmesi, AK ve MK.na aykırıdır. 02.11.2018, 745 / 976

7- Avukat ceza mh.nde sanık olarak yargılanan A ve B’nin müdafiliğini üstlenmiş, İdare Mh.nde davacı durumunda olan her ikisinin vekilliğini yapmıştır. A’nın B aleyhine açtığı tapu iptali ve tescili davasında davalı B’nin vekilliğini üstlenmesi AK 38’e aykırıdır. 03.01.2015, 2014 / 685 E, 2015 / 1 K

8-Avukat, şikayetçiden 03.10.2011, eşinden 20.09.2011 tarihli vekaletname almış, Ceza Mh.nde müşteki eşine karşı sanık şikayetçinin, Aile Mh.nde davacı şikayetçiye karşı davalı eşinin vekilliğini yapmıştır. Aynı zaman dilimi içinde her iki tarafın da vekilliğini üstlenmesi yasaya aykırıdır. 09.03.2014, 2013 / 739 E, 2014 / 159 K

9- Avukat menfaat çatışması olan işte, her iki tarafın haberi olması, hatta rıza göstermesi halinde bile menfaati zıt olan tarafın vekâletini alamaz. 17.05.2013, 2012/801 E, 2013/345 K.

10- Avukatın vekili olduğu belediyeyi zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla aleyhine açılan kamu davasında belediye başkanının vekaletini üstlenerek kamu davasına sanık vekili sıfatıyla katılması, 38. md.ye aykırıdır. 12.11.2005 , 315 / 378

11- Kooperatif vekili olan avukatın, kooperatifin eski başkanının genel kurul kararının iptali için kooperatife karşı açtığı davada onun vekilliğini üstlenmesi yasaya aykırıdır. .01.2019, 2018 / 1030 E, 2019 / 41 K.

12-Avukatın, Sulh Hukuk Mh.nde davalı A ve B’nın vekilliğini yaparken, bunların Ceza Mh.nde sanık olarak yargılandığı davada müdahil vekilliği yapması yasaya aykırıdır. 28.01.2011, 2010 / 566 E, 2011 / 62 K.

13- Avukatın, itirazın iptali davasında A’nın vekilliğini yaparken eşi B’nin vekaletnamesini alarak A’ya karşı boşanma davası açması yasaya aykırıdır. 07.02.2014, 2013 / 102 E, 2014 / 67 K

14- Şikayetli, A’nın vekili olarak B’ye karşı dava açmış, yargılama devam ederken bu kez B’den vekaletname alarak C’ye karşı dava açmıştır. Müvekkile eş zamanlı olarak hasım tarafın vekaletnamesinin üstlenilmesinde bu vekaletname kime karşı ve ne sebeple kullanılırsa kullanılsın yasaya aykırılık vardır.

28.01.2011, 2010 / 566 E, 2011 / 62 K. - 22.11.2013, 466 / 922

15- Avukatın aynı zaman dilimi içinde hem A vekili olarak B aleyhinde dava açıp takip etmesi, hem de B vekili olarak bu şahıs adına başkaca hukuki işleri takip etmesi, ayrı işlerde de olsa bir kişinin hem yararına hem de zararına avukatlık yapması, AK 38’e aykırıdır. 30.09.2005 , 228 / 314

16- Avukatın, boşanma davasında davacı A’nın vekilliğini yaparken azledildikten sonra A tarafından B aleyhine açılmış olan tapu iptal ve tescil davasında A’ya karşı davalı B’nin vekilliğini üstenmesi yasaya aykırıdır.

06.06.2014, 2013 / 692 E, 2014 / 344

17- Avukatın A vekili olarak B’ye ihtarname gönderdikten 12 gün sonra B vekili sıfatıyla A aleyhinde icra takibi başlatması yasaya aykırıdır. 22.11.2014,582/774

18- Avukat, A’dan vekaletname almış, boşanma davası açılması için sözleşme yapılmış, ancak A boşanma davasını asil olarak kendisi açmış, avukat bu davada A’nın eşinin vekilliğini üstlenmiştir. Avukat ile A arasındaki vekâlet ilişkisi hukuken oluşmuştur. Sözleşmede belirtilen ücretin ödenmemiş olması doğmuş olan vekâlet ilişkisini ortadan kaldırmaz. Eylem, AK 38/b’ye aykırıdır. 11.03.2011, 2010 / 639 E, 2011 / 138 K

19- Ayrılık ve nafaka davasında şikayetçiyi temsil eden avukatın, boşanma davasında şikayetçinin eşini temsil etmesi, AK 38’e aykırıdır. 03.03.2006, 2005 / 436 E, 2006 / 74 K.

20- Anonim Şirket denetçisi olan avukatın şirketle ilgili faaliyetlerde şirket yönetim kurulu üyelerinin vekilliğini üstlenmesi yasaya ve meslek kurallarına aykırıdır. 21.02.2013, 2012 / 556 E, 2013 / 113 K

21-Avukatın müvekkille vekalet ilişkisi sona ermeden aleyhine icra takibi yapması yasaya aykırıdır.

02.02.2018, 2017 / 870 E, 2018 / 117 K..

22- Avukatın A’nın vekili sıfatıyla eşi B’ye karşı boşanma davası açtıktan sonra bu sefer C’nin vekili sıfatıyla A’nın aleyhine icra takibi başlatması AK 38’e aykırıdır. 24.01.2014, 2013 / 649 E, 2014 / 49 K

23- Avukatın, Ceza Mh.nde katılanın vekilliğinden çekildikten hemen sonra onun aleyhine boşanma davası açması AK 38’e aykırıdır. 26.07.2013, 2012 / 912 E, 2013 / 542 K

24- Avukat bilmeden menfaati zıt taraflara avukat olduğunu öğrendiğinde, makul bir süre içinde iki vekillikten birine usulüne uygun olarak son vermelidir. 21.06.2003, 87 / 202

25- Avukatın görevi sona ermeden veya vekaletten istifa etmeden karşı tarafın vekaletnamesini alarak şikayetçi müvekkiline noter vasıtasıyla ihtarname göndermesi yasaya aykırıdır. 27.05.2011, 69 / 327

26- Şikayetçi şikayetliye anlaşmalı boşanma davası açmak üzere vekaletname vermiş, şikayetli şikayetçinin vekili sıfatıyla protokol düzenlemiş, şikayetçi protokolun aleyhine olduğunu düşünerek şikayetliyi azletmiş, başka bir avukat tutarak boşanma davası açmış, şikayetli bu davada şikayetçinin eşinden vekaletname alarak vekilliğini üstlenmiştir. Şikayetli bu davada taraflar arasında sır sayılacak nitelikte bir döküman kullanmadığı için eylem disiplin suçu oluşturmaz. 19.04.2014, 73 / 261

27- Şikayetli,bir taşınmazla ilgili olarak A’nın vekili olarak B’ye karşı dava açmış, taşınmaz müvekkili A adına tapuya tescil edilmiş, daha sonra C’den vekaletname alarak A’ya karşı aynı taşınmazla ilgili olarak tapu iptal ve tescil davası açmıştır. Eylemi AK md. 38’e aykırıdır. 11.07.2015, 301 / 539

28-Şikayetlinin şikayetçi aleyhine açılan boşanma davasının mahkeme hakimi iken istifa edip avukat olarak mesleğe başladıktan sonra söz konusu dosyaya davacı vekili olarak vekaletname sunması AK 38/c’ye aykırıdır. 21.06.2013, 20 / 419

29- Şikayetlinin C.Savcısı olduğu dönemde hazırlık soruşturmasına katıldıktan sonra Ceza Mh.nde açılan kamu davasında sanığın vekilliğini üstlenmesi AK 38/c’ye aykırıdır. 07.04.2005, 31 / 117

30- Tüketici Hakem Heyetinde görev yapan avukatın altında imzası olan kararları vekil sıfatıyla icra takibine koyması disiplin suçu oluşturur. 23.10.2015, 597 / 858


AK- 41: Avukatın vekaletten çekilmesi


1-Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, durumu müvekkiline tebliğden itibaren onbeş gün süre ile devam eder. Bu süre içinde duruşmaya katılmaması (19.02.2000 , 161 / 24)

Aleyhe verilen bir kararı temyiz etmemesi (16.07.2016, 232 / 480) önceki müvekkili aleyhine icra takibi başlatması (26.07.2013,100/562) 41. md.ye aykırıdır.

2- Avukatın, kooperatifin vekilliğinden çekildikten sonra yasal 15 günlük süre içinde kooperatif üyelerinin vekaletini alarak kooperatif aleyhine dava açması 41. md.ye aykırıdır. 08.07.2005, 113 / 229

3-Avukatın 03.09.2010 günlü istifa dilekçesi şikâyetçi asilin de katıldığı 16.09.2010 günlü duruşmada şikâyetçiye tebliğ edilmiş, şikayetli duruşmaya katılmamış, başka avukat tutmak isteyen şikayetçiye mahkemece süre verilmiştir. Hiçbir hak kaybı olmamıştır. Disiplin suçu oluşmaz. 04.10.2013, 236 / 749

4-Vekilin vekaletten çekilmesi halinde masrafı vekile ait olmak üzere mahkemece çekilmenin müvekkile açıkça bildirilmesi gerekir. Vekilin çekilme dilekçesi vekil edene tebliğ edilmedikçe vekalet devam edeceğinden tüm tebliğlerin vekile yapılması zorunludur. 09.11.2013, 555 / 902

5- Avukatın vekillikten çekildiğine dair dosyada yazılı beyan, duruşma zabtı, dilekçe olmadığı, vekilliği devam ettiği halde gönderilen mahkeme kararını iki kez “vekillikten çekildiğini” belirterek almaması yasaya aykırıdır. 06.12.2014, 584 / 801


AK-43: Büro edinme zorunluluğu


1- Ücret karşılığı sigortalı avukat olarak çalışmak da, çalışma süreklilik un­suru taşıdığından, sigortalı avukatın o yer barosuna kaydı zorunludur. 13.07.2013, 76 / 502 - 20.09.2013, 337 / 720

2- Avukatın, başka bir ilde avukatlık yapan eşinin bürosunu büro olarak kullanması yasaya aykırıdır.

28.02.2015, 2014 / 785 E, 2015 / 164 K.

3- Avukatın ilçede avukatlık yaparken bürosunu il merkezine nakledip taşındığı eski bürosunu da bir eleman kullanarak sürdürmesi yasaya aykırıdır. 20.02.2009, 2008 / 504 E, 2009 / 113 K


AK-46; İşlerin stajyer veya sekreterle takibi, dava dosyalarının incelenmesi, dosyadan örnek alma


1- Avukat bürosunda yapılan her işlemden ve çalıştırdığı personelden kişisel olarak sorumludur.

03.01.2017, 2016 / 690 E, 2017 / 24 K

2- Yanında sigortalı avukat çalıştıran avukat, sigortalı avukatın eylemlerinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. 04.09.2015, 538 / 739

3-Avukatın İdare Mh.nde takip ettiği dava dosyasından belge alması için yanında çalışan personele stajyer avukat olduğuna dair yetki belgesi vermesi disiplin suçu oluşturur. 22.11.2014, 600 / 779


AK – 47 : Çekişmeli hakları edinme yasağı


1- Avukatın, yaptığı icra takibinde alacağı kendisinin temlik etmesi (14.11.2015, 725 / 901) alacağı kendi oğluna temlik ettirerek takibe devam etmesi, taşınmazı alacağa mahsuben oğlunun adına satın aldırması (18.09.1999, 68 / 110) haczedilen ve ihale ile satışa çıkarılan taşınmazı kendisinin satın alması (28.02.2016, 24/174) kardeşinin satın alması (25.10.2013,340/824) 47. md.ye aykırıdır.

2-Av.A alacaklı vekili olarak yaptığı takip sonunda satışa çıkarılan taşınmazın dosyada taraf olmayan Av.B’ye satılmasını sağlamıştır. İkisi de disiplin suçu işlemiştir. 26.03.2016, 60 / 244

3-Avukatın, borçlu vekili sıfatıyla takip ettiği icra takibinde haczedilen ve ihale ile satışa çıkarılan taşınmazı satın alması AK 47. md.ye aykırıdır. 08.11.2013, 488 / 885

4- Avukatın, açtığı ortaklığın giderilmesi davasına konu teşkil eden taşınmazları kendisinin alması (22.02.2014, 2013 / 701 E, 2014 / 117 K) annesinin almasına aracılık etmesi (08.05.2016, 142 / 349) eşinin almasına aracılık etmesi (21.08.2015, 413 / 671) AK 47. md.ye aykırıdır. İhale sonrasında müvekkillerce muvafakat verilmesi sonucu etkilemez.

5- Avukatın vekalet almak yerine kendisine tahsil için verilen bir senedi sekreterine ciro ettirerek sekreterinin vekili olarak icra takibi yapması AK 47. md.ye aykırıdır. 13.12.2002, 236 / 365

6- Avukatın şikâyetçi aleyhine açtığı tasarrufun iptali davasında davanın tarafları arasında yapılan protokol uyarınca dava konusu taşınmazı tapudan kendi adına satın alması disiplin suçu oluşturur. Madde ne olursa olsun avukata el koyduğu çekişmeli haktan yararlanmayı yasaklamıştır. 13.03.2015, 2014 / 643 E, 2015 / 194 K.

7 -Avukat vekalet ücretini tahsil amacıyla da olsa taşınmaz devralamaz. 06.12.2014, 660 / 808

8- Şikayetlinin müvekkiline “adına kayıtlı evinden boşanacağın eşin de hak isteyebilir, evi bana satmış gibi devret evi kurtaralım” şeklinde sözler söyleyerek, müvekkilinin eşinin açacağı dava ve yapacağı takipleri sonuçsuz bırakmak amacıyla çekişmeli taşınmazı satın alması yasaya aykırıdır. 20.06.2014, 199 / 385

9-Avukatın yabancı uyruklu müvekkillerinin Türkiye’de taşınmaz edinmelerini sağlamak amacıyla taşınmazın mülkiyetini kendi üzerine geçirmesi ve tutması yasaya aykırıdır. 23.02.2014, 2013 / 724 E, 2014 / 125 K


AK- 55; Reklam Yasağı


1-Kartvizitte, “Emekli Cumhuriyet Savcısı / Emekli Hakim” sıfatı kullanılamaz.

13.12.2002 , 228 / 358 - 06.06.2003 , 59 / 164

2- Avukatın dilekçesinde eski bir hakim olduğunu belirtmesi Reklam Yasağına aykırıdır. 07.09.2007, 194 / 267

3- Kartvizitte avukatın fotoğrafının bulunması, reklam yasağına aykırıdır. 15.09.2006, 256 / 325

4- Tek başına çalışan avukatın tabelasında (05.10.2007, 248 / 310), kartvizitinde (02.12.2005, 318 / 399) ), tabela ve kartvizitinde (22.12.2004, 175 / 321) Hukuk Bürosu ibaresini kullanması, kendisine haksız iş temin etmeye, meslektaşlar arasında haksız rekabete yol açan bir davranıştır.

5- Tabelada baronun veya TBB’nin amblemi yer alamaz. 05.10.2007, 248 / 310

6-Avukatın kullandığı antetli kağıtta yurt dışında irtibat büroları olduğunu bildirerek bu büroların isim ve adreslerini yazması reklam yasağını aykırıdır. 28.07.2006, 183 / 277