top of page

Dava dilekçesinin içeriği, davanın geri alınması, harç ve avans ödemesi, dava dilekçesi örneği

1-) Davanın ne zaman açılmış sayılıacağı HMK Madde 118'de düzenlenmiştir. Buna göre; Dava, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. Dava dilekçesine davalı sayısı kadar örnek eklenir, dava dilekçesinin kaydına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir.


2-) Dava dilekçesinin içeriği Hukuk Muhakameleri Kanunu'n 119.Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:


 • a) Mahkemenin adı.

 • b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

 • c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

 • ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

 • d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

 • e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

 • f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

 • g) Dayanılan hukuki sebepler.

 • ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

 • h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.


 • (2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.


3-) Harç ve avans ödenmesi


Harç ve avans ödemesi Hukuk Muhakameleri Kanunu'n 120.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığınca çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.Avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması hâlinde, mahkemece, bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir.


4-) Belgelerin birlikte verilmesi HMK Madde 121'de düzenlenmiştir. Buna göre;


Dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması zorunludur.


5-) Dava dilekçesinin tebliği HMK Madde 122'de düzenlenmiştir;


 • Dava dilekçesi, mahkeme tarafından davalıya tebliğ edilir. Davalının iki hafta içinde davaya cevap verebileceği tebliğ zarfında gösterilir.


6-) Davanın geri alınması HMK Madde 123;


 • Davacı, hüküm kesinleşinceye kadar, ancak davalının açık rızası ile davasını geri alabilir.


7-) Tarafta iradî değişiklik HMK Madde 124;


 • (1) Bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkündür.


 • (2) Bu konuda kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır.


 • (3) Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir.


 • (4) Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir. Bu durumda hâkim, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmeder.


8-) Dava konusunun devri HMK Madde 125;


 • (1) Davanın açılmasından sonra, davalı taraf, dava konusunu üçüncü bir kişiye devrederse, davacı aşağıdaki yetkilerden birini kullanabilir:


 • a) İsterse, devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış olan kişiye karşı davaya devam eder. Bu takdirde davacı davayı kazanırsa, dava konusunu devreden ve devralan yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olur.


 • b) İsterse, davasını devreden taraf hakkında tazminat davasına dönüştürür.


 • (2) Davanın açılmasından sonra, dava konusu davacı tarafından devredilecek olursa, devralmış olan kişi, görülmekte olan davada davacı yerine geçer ve dava kaldığı yerden itibaren devam eder.


9-) Örnek dava dilekçesi ;

5.713 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI

24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanun ile düzenlenen “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı”; hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki h

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

1-) AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ A- TANIMI Tanımı : Avukatlık sözleşmesi avukatlık vasfını kazanmış bir meslek mensubunun, hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, her tür hukuk

Comments


bottom of page