İmar barışı ile yapı kayıt belgesi alınmasının derdest davalara etkisi

Güncelleme tarihi: 15 Nis 2020

İmar barışı usuli müktesep hakkın istisnasıdır, geriye yönelik hüküm ve sonuç doğurur. Bu nedenle imar barışı usule uygun yapılmış ve yapı kayıt belgesi alınmış ise bu hususun derdest davalar yönünden de incelenmesi gerekir.


Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 27.09.2018 tarihli 2016/2304 E., 2018/4341 K. Sayılı kararı;


“3194 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 16. madde, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış imara aykırı ve kaçak yapılar için uygulanacağından içeriği itibarıyla geriye etkili olarak uygulanması öngörülmüş bir düzenlemedir, Usuli kazanılmış hakkın istisnası olan geriye etkili bir kanuni düzenleme olması sebebiyle anılan hükmün mahkemelerce eldeki davalar için de uygulanması gerektiğinden, kanunda belirtilen süre içinde başvurulup gerekli işlemler tamamlanarak yapı kayıt belgesi alınmak suretiyle yapının yasal hale getirilip getirilmediği saptanarak uyuşmazlığın mahkemece yeniden değerlendirilmesi gerektiğine” hükmetmiştir.

163 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yargıtay Kararlarında ve HMK'da Yetki Sözleşmeleri

Komisyon tarafından hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na sunulan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın ilk şeklinde yetki sözleşmesi 22-23-24. maddelerde düzenlenmekteydi. Bu düzenlemeler şu şekildeydi:

İşyeri Kiralarındaki Güncel Düzenlemeler

İşyeri kira sözleşmeleri bakımından TBK’nın 9 maddesi geçerli olacaktır. 1- Md.323(kira ilişkisinin devri) bu madde da eski düzenlemeden farklı olan ilk husus kira ilişkisinin devredilebileceği ve hak