top of page

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda toplantı daveti ve toplantı kararının iptali davası

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda usulsüz toplantı daveti ve yönetim kurulunun tek başına toplantı yaparak karar alması ve aldığı kararların iptaline ilişkin Yargıtay 20.Hukuk Dairesi'nin 2019/5095 E. , 2020/796 K. ve 17.02.2020 Tarihli Yargıtay içtihadı;


"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava dilekçesinde, davacının ... Tatil Sitesi kat maliki olduğunu ve denetim kurulunda görevli olduğunu, yönetim kurulu üyelerinden ...’in usulsüz olarak ve yetkilerini aşarak genel kurul toplantısı yapılması yönünde site sakinlerine çağrıda bulunduğunu, son yapılan genel kurulda yönetim kurulu başkanının diğer üyelerin bilgisi ve imzası olmadan tek başına karar alarak genel kurul toplantısı yaptığını, olması gereken tarihten önce toplantının yapıldığını, yapılan genel kurulun hukuka aykırı olduğunu, yönetim planına göre Temmuz ayında yapılması gereken toplantının 15.06.2014 tarihinde yapıldığını, kendisinin aynı gün üniversite sınavı olduğundan bahisle yeterli katılımın sağlanamayacağını içerir ihtarname gönderdiğini, ancak toplantının yapıldığını beyan ederek 15.06.2014 tarihli genel kurulun iptaline ve yeniden karar alınması hususunda davalıların uyarılmasına karar verilmesini, 30.10.2014 tarihli celsede alınan beyanlarında ise 15.06.2014 tarihinde çoğunluk sağlanamadığından yapılamayan genel kurul toplantısı ile daha sonra yapılan 22.06.2014 tarihli genel kurul toplantısında alınan kararların iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın davalı tarafça temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 2017/3532 E.- 2018/5201 K. sayılı ilamı ile; “634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 29. maddesinin 1. fıkrasında, kat malikleri kurulunun yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda eğer böyle bir zaman gösterilmemişse her takvim yılının ilk ayı içinde toplanacağı; 2. fıkrasında ise önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla kat malikleri kurulunun her zaman toplanabileceğinin, 33. maddesinde ise kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32. madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabileceği düzenlenmiştir. Anataşınmaza ait yönetim planında toplantı zamanı her yılın temmuz ayının ilk on günü olarak belirlendiğinden iptali istenen 22.06.2014 tarihli toplantının olağanüstü toplantı olduğu konusunda bir şüphe olmayıp davacılara usulüne uygun toplantı çağrı belgesi tebliğ edilmemiş olsa bile toplantıya katılmış olmaları karşısında 13 kat malikine çağrı yapılmaksızın toplantı yapıldığı, dolayısıyla olağanüstü toplantı usulüne uyulmadığı gerekçesi ile davanın kabulü doğru görülmemiştir. Mahkemece tarafların tüm delilleri toplanıp oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi" gereğine değinilerek hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava kat malikleri kurulu toplantısının iptali istemine ilişkindir.

Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına ve gereği yerine getirilerek, iptali istenilen kat malikleri kurulu toplantısının usul ve kanuna uygun olduğunun tespiti ile davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usule ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 17/02/2020 günü oy birliği ile karar verildi.

3.950 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI

24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanun ile düzenlenen “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı”; hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki h

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

1-) AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ A- TANIMI Tanımı : Avukatlık sözleşmesi avukatlık vasfını kazanmış bir meslek mensubunun, hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, her tür hukuk

Commentaires


bottom of page